Αγγλικά

31/01/2023 Έγκριση σλοβακικού μέτρου ενίσχυσης της οικονομίας – SA.105458

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, σλοβακικό μέτρογια τη συνολική στήριξη της οικονομίας, λόγω της ενεργειακής κρίσης
Η Σλοβακία κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, καθεστώς συνολικούπροϋπολογισμού 600 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο αφορά τη χορήγηση άμεσων επιχορηγήσεων σε κάθε μορφής επιχείρηση, πλην των χρηματοπιστωτικών. Προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να αποδεικνύουν ότι πλήττονται από σοβαρές αυξήσεις των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σλοβακικό μέτρο είναι σύμφωνο με τους όρους του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022. Η κρίση της βασίστηκε στο γεγονός ότι το ποσό της κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου, ενώ, σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μόνη περίπτωση υπέρβασης των εν λόγω ορίων είναι εκείνη των επιχειρήσεων που από τη φύση των δραστηριοτήτων τους αναγκάζονται να καταναλώνουν αυξημένες ποσότητες φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην τελευταία περίπτωση, η ενίσχυση ανά δικαιούχο φθάνει έως και το 80% των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Η ενίσχυση χορηγείται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στη βάση αυτή, το σλοβακικό καθεστώς κρίθηκε αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία της Σλοβακίας που προκαλείται από την ενεργειακή κρίση.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.105458 στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_362
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.