Αγγλικά

16/01/2023 Έγκριση κυπριακής ενίσχυσης σε παραγωγούς εσπεριδοειδών – SA. 105732

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Κεφαλαίου 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, κυπριακό πρόγραμμα στήριξης του τομέα παραγωγής εσπεριδοειδών, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, καθεστώς ενισχύσεων προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, για τη στήριξη των παραγωγών εσπεριδοειδών. Το μέτρο έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Σκοπός του είναι η μείωση των δυσμενών συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, και ιδίως της αύξησης του κόστους ενέργειας, καυσίμων και λιπασμάτων.

Η Επιτροπή έκρινε το πρόγραμμα σύμφωνο με το κεφάλαιο 2.1. του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022. Διαπιστώθηκε ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής που προκλήθηκε στην οικονομία της Κύπρου, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η διαπίστωση βασίστηκε ιδίως στα εξής στοιχεία: α) η ενίσχυση δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο, β) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, γ) έχει ως προϋπόθεση οι δικαιούχοι να έχουν εμπράκτως πληγεί από την τρέχουσα κρίση, και δ) δεν εξαρτάται από την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης είναι διαθέσιμη με τον αριθμό SA.105732 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202303/SA_105732_30EEBF85-0000-C2E8-8A22-E1049BD206A1_31_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.