Αγγλικά

13/12/2022 Έγκριση κροατικού μέτρου για αερολιμένα λόγω κορωνοϊού – SA.102197

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, κροατικό μέτρο αποζημίωσης του φορέα εκμετάλλευσης του διεθνούς αερολιμένα του Ζάγκρεμπ λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η Κροατία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυσης, ύψους 14,3 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την αποζημίωση του φορέα εκμετάλλευσης του διεθνούς αερολιμένα του Ζάγκρεμπ για τις ζημίες που υπέστη κατά την περίοδο μεταξύ 19 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνεπακόλουθων ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή διαγραφής των τελών παραχώρησης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο κροατικό μέτρο είναι κατάλληλο και αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις ζημίες του φορέα εκμετάλλευσης που συνδέονται άμεσα με την πανδημία και τους συνεπακόλουθους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς και ότι είναι αναλογικό, αφού η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102197 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_7721
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.