Αγγλικά

10/11/2022 Υπολογισμός αντιστάθμισης για την παροχή καθολικής υπηρεσίας – ΔΕΕ C‑442/21 P

Όταν μια επιχείρηση, επιφορτισμένη με υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ), όπως είναι οι ταχυδρομικές διανομές, αποφασίζει να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο παραγωγής που απαιτεί λιγότερους εργαζόμενους και είναι προσαρμοσμένο στις τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό τη συνέχιση παροχής αυτής της ΥΚΥ, η αντιστάθμιση που λαμβάνει για την παροχή της ΥΚΥ μπορεί να περιλαμβάνει και το κόστος απόλυσης του προσωπικού
Η Post Danmark έχει την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ) ταχυδρομικών διανομών και είναι 100% ιδιοκτησία του ομίλου PostNord, ο οποίος ανήκει κατά 40% στο δανικό κράτος και κατά 60% στο σουηδικό, ενώ καθένα από τα δύο αυτά κράτη-μετόχους κατέχει το 50% των δικαιωμάτων ψήφων στο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου. Η υποχρέωση της Post Danmark αφορά, ειδικότερα, την παροχή βασικών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλη τη Δανία, σε προσιτές τιμές και τηρώντας ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας.

Η Post Danmark, λόγω της μείωσης της αποστολής ταχυδρομικών επιστολών και της αύξησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υιοθέτησε ένα νέο μοντέλο παραγωγής, το οποίο αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το δανικό κράτος ως εξής:

α) αντιστάθμιση για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας από τις δανικές αρχές στην Post Danmark, μέσω της PostNord, το ποσό της οποίας θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των ειδικών απολύσεων για πρώην δημοσίους υπαλλήλους της Post Danmark και

β) αύξηση κεφαλαίου της PostNord κατά 667 εκατομμύρια SEK (περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ) από τη Δανία.

Η ITD, που είναι μια εμπορική ένωση εταιριών μεταφορών, και η Danske Fragtmænd, που δραστηριοποιείται στη μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών διανομής δεμάτων, άσκησαν αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΓεΔΕΕ κατά της απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν, μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διαδικασίας έρευνας, τα προαναφερόμενα μέτρα στήριξης της Post Danmark (SA.47707/2018). Το ΓεΔΕΕ ακύρωσε εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής, καθώς έκρινε ότι αυτή δεν εφάρμοσε σωστά το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή κατά την αξιολόγηση της εισφοράς κεφαλαίου στην Post Danmark (T-561/18). Όσον αφορά την αποζημίωση για την ΥΚΥ, το ΓεΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής κατά το μέτρο που η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού αποφευχθέντος κόστους βάσει ενός αντίθετου σεναρίου που εφαρμόστηκε ήταν ορθή.

Οι ITD και Danske Fragtmænd άσκησαν αναίρεση ενώπιον του ΔΕΕ, προκειμένου να επιτύχουν την πλήρη ανατροπή της απόφασης της Επιτροπής. Ειδικότερα, ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή δεν μπορούσε, σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, να κηρύξει συμβατή την ενίσχυση για την παροχή της ΥΚΥ κατά το μέρος που χορηγήθηκε για την κάλυψη των εξόδων απόλυσης του προσωπικού της Post Danmark.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι η απόλυση των υπαλλήλων της Post Danmark αποτελεί παράμετρο για την εκπλήρωση της ΥΚΥ μέσω καθαρού κόστους, λαμβανομένου υπόψη του κόστους που σχετίζεται με αυτές τις απολύσεις, αφού η δημιουργία του νέου μοντέλου παραγωγής της Post Danmark ήταν αναγκαία λόγω της αλλαγής της φύσης της ταχυδρομικής αγοράς και της αυξημένης χρήσης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στη Δανία. Περαιτέρω, το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι το νέο αυτό μοντέλο επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στον εξορθολογισμό ορισμένων δαπανών προσωπικού που συνδέονται με την παράδοση αλληλογραφίας, οι οποίες αποτελούν, όπως προκύπτει από τη σύμβαση ανάθεσης καθολικής υπηρεσίας, κεντρική δραστηριότητα της ΥΚΥ. Επομένως, το ΓεΔΕΕ ορθά διαπίστωσε ότι η απόλυση των υπαλλήλων της Post Danmark και τα συναφή έξοδα, συνδέονται ουσιωδώς με την εκπλήρωσης της ΥΚΥ. Ως εκ τούτου, το ΔΕΕ έκρινε ότι ο συνυπολογισμός του εν λόγω κόστους για τους σκοπούς του υπολογισμού του καθαρού αποφευχθέντος κόστους δεν συνιστά παραβίαση του Πλαισίου ΥΓΟΣ και, άρα, η αίτηση αναίρεσης των ITD και Danske Fragtmænd πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf;jsessionid=66E3A968F06307FF527AC917F6C3526C?num=C-442/21&language=en
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.