Αγγλικά

14/12/2022 Νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

Η Επιτροπή εξέδωσε νέες Κατευθυντήριες Γραμμές στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, καθώς και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Η Επιτροπή, κατόπιν ολοκλήρωσης των δημόσιων διαβουλεύσεων που διενήργησε με τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενέκρινε νέες Κατευθυντήριες Γραμμές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Όσον αφορά τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2023, εισάγονται οι ακόλουθες βασικές αλλαγές σε σχέση με τις προϊσχύσασες Κατευθυντήριες Γραμμές:
  • νέα, απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση κρατικών ενισχύσεων σχετικά με μέτρα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

  • διευρυμένο πεδίο εφαρμογής μέτρων για τις ασθένειες των ζώων και τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς·

  • νέα κίνητρα για τους γεωργούς ώστε να ενταχθούν σε καθεστώτα βάσει των οποίων τηρούν αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα από αυτά που απαιτεί ο νόμος.

Σημειώνεται, ότι τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων θα πρέπει να τροποποιηθούν έως τις 30.06.2023, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νέες Κατευθυντήριες Γραμμές 2023.

Όσον αφορά τον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι νέες Κατευθυντήριες Γραμμές 2023 προβλέπουν:
  • ευρύτερο πεδίο εφαρμογής μέτρων για ασθένειες ζώων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, επιτρέποντας τη χορήγηση ενισχύσεων για νέες νόσους·

  • νέες κατηγορίες ενισχύσεων, όπως ενισχύσεις που αφορούν τον στόλο και μέτρα παύσης δραστηριοτήτων (σύμφωνα με το ΕΤΘΑΥ) και ενισχύσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό που συμβάλλει στην ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ.

Σημειωτέον ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την αλιεία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μόλις όλες οι γλωσσικές εκδόσεις είναι διαθέσιμες. Μέχρι τότε, εξακολουθούν να ισχύουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 2015, όπως τροποποιήθηκαν το 2018.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.