Αγγλικά

14/12/2022 Νέοι απαλλακτικοί Κανονισμοί για τη γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια

Η Επιτροπή εξέδωσε νέους απαλλακτικούς Κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
Η Επιτροπή, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης, ενέκρινε νέους απαλλακτικούς Κανονισμούς για τις ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που αντικαθιστούν τους ισχύοντες Καν. 702/2014 και 1388/2014 αντίστοιχα. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τον Κανονισμό 717/2014 για τις de minimis ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Σημειώνεται ότι ο Καν. 1408/2013 για τις de minimis ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα έχει ήδη παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες εναρμονίζουν τις κρατικές ενισχύσεις με τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ειδικότερα, οι νέοι απαλλακτικοί Κανονισμοί (2022/2472 για τη γεωργία και 2022/2473 για την αλιεία) περιλαμβάνουν:

- νέες κατηγορίες μέτρων που απαλλάσσονται ανά κατηγορία, όπως οι ενισχύσεις για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση ζημιών που προκαλούνται από προστατευόμενα ζώα, οι ενισχύσεις υπέρ δεσμεύσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οι ενισχύσεις για συνεργασία στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας ή οι ενισχύσεις για την πρόληψη ή την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας·

- εξατομικευμένα μέτρα απαλλαγής κατά κατηγορία για έργα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών σε τοπική κλίμακα·

- νέο ανώτατο όριο για τα έργα των επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας που στοχεύουν σε καινοτομίες στον γεωργικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές. Τα έργα κάτω των 500.000 ευρώ ευρώ ανά εταιρία απαλλάσσονται πλέον ανά κατηγορία ή έως 2 εκατομμύρια ευρώ για έργα τοπικής ανάπτυξης LEADER.

Βάσει των ανωτέρω υπολογίζεται ότι θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ έως και 50% των μέτρων που με βάση τους προηγούμενους Κανονισμούς υπόκειντο σε κοινοποίηση.

Ως έναρξη ισχύος των νέων Κανονισμών ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2023 και λήξη η 31η Δεκεμβρίου 2029.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.