Αγγλικά

05/12/2022 Έγκριση φινλανδικού μέτρου για υδροηλεκτρική ενέργεια – SA.101183

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, φινλανδικό μέτρο ad hoc ενίσχυσης, ύψους 26,3 εκατομμυρίων ευρώ, υπέρ της εταιρίας Suomen Energiavarasto Oy (SEVO), με σκοπό στην κατασκευή χώρου αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας
Η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο ad hoc ενίσχυσης για τη εταιρία Suomen Energiavarasto Oy (SEVO), θυγατρική της EPV, με σκοπό τη μετατροπή ενός μη ενεργού ορυχείου που βρίσκεται στο Pyhäsalmi σε μονάδα αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας με αντλία. Η μονάδα αυτή θα συμμετέχει στις αγορές άμεσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στις αγορές εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επενδυτικής επιχορήγησης, ύψους 26,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Η σχεδιαζόμενη μονάδα αποθήκευσης θα αντικαταστήσει αποτελεσματικά την ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου, που παράγεται από μονάδες υψηλού κόστους οι οποίες λειτουργούν με αέριο, με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μονάδες χαμηλού κόστους και η οποία είναι διαθέσιμη, κυρίως, σε συνθήκες ισχυρής παραγωγής ΑΠΕ (όπως ώρες με υψηλή τροφοδοσία ανέμου). Θα συμβάλει, επίσης, στην ενσωμάτωση μεγαλύτερου μεριδίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:
  • εφαρμόζεται μια καινοτόμος τεχνολογία στον τομέα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

  • το μέτρο διευκολύνει την ενσωμάτωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και, ταυτόχρονα, υποστηρίζει τους στόχους βασικών πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο REPowerEU,

  • η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς η δικαιούχος δεν θα πραγματοποιούσε τις επενδύσεις χωρίς τη δημόσια στήριξη, ενώ, επιπλέον, το έργο μπορεί να δώσει κίνητρα για πιο καινοτόμες λύσεις αποθήκευσης που θα επέτρεπαν μεγαλύτερη ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας στο φινλανδικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας,

  • το μέτρο έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της ΕΕ και είναι αναλογικό, καθώς το ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται στις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης,

  • το έργο θα αποφέρει κοινωνικά οφέλη, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο λόγω της κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας της νέας μονάδας αποθήκευσης,

  • η ενίσχυση έχει θετικά αποτελέσματα που αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του εμπορίου στην ΕΕ.

Βάσει των ανωτέρω η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.101183 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7073
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.