Αγγλικά

11/11/2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για πράσινα πλοία – SA.101308

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2022 για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια, ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, για να βοηθήσει εταιρίες στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών να αποκτήσουν σκάφη με μηδενικές εκπομπές ρύπων, καθώς και να μετασκευάσουν περισσότερα ρυπογόνα πλοία, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω του ιταλικού Ταμείου που έχει συσταθεί με εθνικούς πόρους για να συμπληρώσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ιταλίας ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της χώρας.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών, το οποίο μπορεί να αυξηθεί έως και 60% για τις ΜΜΕ και σε 45% για έργα που αφορούν πλοία μηδενικών εκπομπών.

Το καθεστώς έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις ναυτιλιακές εταιρίες να αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα πλοία με άλλα χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να μειώσουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Το καθεστώς θα στηρίξει έργα που αυξάνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και την ενεργειακή απόδοση των πλοίων που εκτελούν υπηρεσίες μεγάλων, μεσαίων και μικρών αποστάσεων για επιβατικές, εμπορευματικές και συνδυασμένες μεταφορές, καθώς και άλλων πλοίων που εκτελούν δρομολόγια σε ιταλικούς λιμένες.

Ειδικότερα, βάσει του καθεστώτος θα χρηματοδοτηθεί η απόκτηση «καθαρών» σκαφών και σκαφών μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο,, καθώς και η μετασκευή σκαφών, η οποία θα επιτρέψει στα πλοία: (i) να χρησιμοποιούν ή να αυξάνουν τη χρήση βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων (π.χ. ανανεώσιμα υγρά, αέρια καύσιμα μεταφοράς μη βιολογικής προέλευσης) συμπληρωματικά ή ως εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα· και (ii) χρήση αιολικής πρόωσης ως εναλλακτική σε άλλα συστήματα πρόωσης. Το μέτρο υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών που εκτείνονται από την εγκατάσταση μπαταριών και κυψελών καυσίμου έως συστήματα αιολικής πρόωσης.

Το μέτρο αφορά ναυτιλιακές εταιρίες που είναι εγγεγραμμένες στην Ιταλία και παρέχουν συνδέσεις θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ ιταλικών και ευρωπαϊκών λιμένων ή/και λιμένων της Μεσογείου ή δραστηριοποιούνται εντός ιταλικών λιμένων. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω ανοιχτής, αμερόληπτης και διαφανούς διαδικασίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο μέτρο είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό και, συνεπώς, το ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2022 για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.101308 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6487
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.