Αγγλικά

10/11/2022 Έγκριση τσεχικού μέτρου για μεταφορές – SA.102508

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 93 ΣΛΕΕ και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2008 για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τσεχικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατομμυρίων ευρώ, για φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών και αστικών μεταφορών που χρησιμοποιούν ηλεκτρική έλξη
Η Τσεχία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο στήριξης των φορέων εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων και δημόσιων αστικών μεταφορών (δηλαδή συστήματα τραμ, τρόλεϊ και τελεφερίκ), οι οποίοι λειτουργούν τα οχήματά τους με ηλεκτρική έλξη.

Το καθεστώς αυτό, το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατομμυρίων ευρώ (4.500 εκατομμύρια CZK), αναμένεται να ισχύσει μέχρι το τέλος του 2026. Σκοπός του είναι να προωθήσει τις μεταφορές με ηλεκτρική έλξη ως πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς σε αντίθεση με τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, και να ενθαρρύνει τη μετατόπιση των μεταφορών εμπορευμάτων και επιβατών από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και αστικές μεταφορές.

Οι ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή απαλλαγής για τους μεταφορείς από το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («τέλος ΑΠΕ»), το οποίο περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών και χρηματοδοτεί την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Τσεχία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο:

α) είναι επωφελές για το περιβάλλον και την κινητικότητα, καθώς υποστηρίζει τις σιδηροδρομικές και αστικές μεταφορές χρησιμοποιώντας ηλεκτρική έλξη, η οποία είναι λιγότερο ρυπογόνα από τις οδικές μεταφορές και την έλξη ντίζελ και μειώνει την οδική συμφόρηση·

β) είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, δηλαδή τη στήριξη της μετατόπισης των μεταφορών από το οδικό δίκτυο στο σιδηροδρομικό και στις αστικές μεταφορές με χρήση ηλεκτρικής έλξης·

γ) είναι αναλογικό, δηλαδή το ποσό της ενίσχυσης περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο·

δ) το μέτρο περιορίζεται στη μείωση των ανισορροπιών μεταξύ οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών και, εντός των τελευταίων, μεταξύ σιδηροδρομικών μεταφορών με ηλεκτρική ενέργεια και ντίζελ. Το καθεστώς θα διευκολύνει την ανάπτυξη και τον συντονισμό των μεταφορών στην Τσεχία, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίξει τη στροφή προς ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Επιπλέον, η ενίσχυση ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο, καθώς αποφεύγει κάθε υπεραντιστάθμιση.

Συνεπώς. η Επιτροπή ενέκρινε το τσεχικό καθεστώς με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 93 ΣΛΕΕ και σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2008 για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103508 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/%20en/ip_22_6488
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.