Αγγλικά

01/12/2022 Δημοσίευση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των κανόνων για τις ΥΓΟΣ

Η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων για ΥΓΟΣ που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και σε μικρά ποσά ενισχύσεων
Τον Ιούνιο του 2019, η Επιτροπή δρομολόγησε την αξιολόγηση των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων για ΥΓΟΣ (Ανακοίνωση ΥΓΟΣ 2012, Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2011, Απόφαση ΥΓΟΣ 2012/21/ΕΕ) που αφορούν υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, όπως η ιατρική περίθαλψη που παρέχεται από νοσοκομεία και η κοινωνική στέγαση. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση που χορηγείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δεν στρεβλώνει αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Περαιτέρω, η Επιτροπή δρομολόγησε την αξιολόγηση του Κανονισμού 360/2012 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τις ΥΓΟΣ, σύμφωνα με τον οποίο τα αντισταθμιστικά μέτρα για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας ύψους έως 500.000 ευρώ για παρόχους ΥΓΟΣ σε διάστημα τριών ετών απαλλάσσονται από την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, διότι τα ποσά θεωρούνται υπερβολικά χαμηλά, ώστε δεν δύνανται να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό ή τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών.

Αντικείμενο της αξιολόγησης ήταν ο τρόπος με τον οποίο έχουν εφαρμοσθεί οι εν λόγω κανόνες για τις ΥΓΟΣ από την έναρξη ισχύος τους το 2012, βάσει εσωτερικών αναλύσεων καθώς και δημόσιων και στοχευμένων διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πολίτες, δημόσιες αρχές, εταιρίες, ενώσεις, οργανώσεις καταναλωτών/επιχειρήσεων, ΜΚΟ και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή ανέθεσε εκπόνηση εξωτερικής μελέτης, στην οποία εξετάσθηκαν οι τάσεις της αγοράς στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής στέγασης σε δέκα κράτη μέλη.

Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε ότι, συνολικά, οι κανόνες για τις ΥΓΟΣ στους επίμαχους τομείς είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενώ οι τροποποιήσεις που έγιναν το 2012, με στόχο την απλούστευσή τους και την αποσαφήνιση ορισμένων βασικών εννοιών, διευκόλυναν την εφαρμογή τους στις υγειονομικές και κοινωνικές ΥΓΟΣ και κατά την παροχή μικρών ποσών ενισχύσεων για ΥΓΟΣ. Επιπλέον, οι ισχύοντες κανόνες έχουν συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αρμόδιες εθνικές αρχές που αναθέτουν ΥΓΟΣ.

Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες προσαρμογές για την περαιτέρω απλούστευση και αποσαφήνιση των υφιστάμενων κανόνων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τα κράτη μέλη κατά την αποζημίωση των επιχειρήσεων που παρέχουν ΥΓΟΣ. Για παράδειγμα, οι έννοιες της «οικονομικής» και «μη οικονομικής δραστηριότητας», του «επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ κρατών μελών», του «εύλογου κέρδους», της «ανεπάρκειας της αγοράς» και της «κοινωνικής στέγασης» ενδέχεται να χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης.

Όσον αφορά τους κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για ΥΓΟΣ, η αξιολόγηση έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί το ανώτατο όριο, κάτω από το οποίο μικρά ποσά ενισχύσεων σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με την παροχή ΥΓΟΣ δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις, και να ευθυγραμμιστεί ο Κανονισμός 360/2012 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για ΥΓΟΣ με τον γενικό Κανονισμό 1407/2014 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας όσον αφορά, κυρίως, την έννοια της «ενιαίας επιχείρησης», τις διατάξεις για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και την εφαρμογή των κανόνων de minimis σε προβληματικές επιχειρήσεις.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7233
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.