Αγγλικά

07/12/2022 Έγκριση ιταλικού καθεστώτος επενδυτικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – SA.104510

Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Μάρκε, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Μάρκε και επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος, που αναμένεται να ωφελήσουν περίπου 300 επιχειρήσεις, θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία (και όχι χρηματοοικονομικών επενδύσεων) και την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Μάρκε, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους.

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 35% των επιλέξιμων δαπανών για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το 25% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 15% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου και θα καταβληθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο ιταλικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.13 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104510 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_7554
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.