Αγγλικά

08/11/2022 Αναίρεση απόφασης για “tax rulings” υπέρ της εταιρίας Fiat – ΔΕΕ C-885/19 P

Εθνική ρύθμιση που αποσκοπεί, όσον αφορά τη φορολόγηση των καθετοποιημένων εταιριών, στην αξιόπιστη προσέγγιση των τιμών με βάση τα δεδομένα της αγοράς, συμμορφώνεται με τον σκοπό της αρχής των ίσων αποστάσεων ή αρχής του πλήρους ανταγωνισμού (“arm’s length principle”). Ωστόσο, ελλείψει εναρμόνισης στο ενωσιακό δίκαιο, οι τρόποι εφαρμογής της εν λόγω αρχής, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή για τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς και τη διαπίστωση της ύπαρξης επιλεκτικού πλεονεκτήματος. Συνεπώς, κατά την εξέταση της ύπαρξης επιλεκτικού φορολογικού πλεονεκτήματος, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι και κανόνες κείμενοι εκτός του επίμαχου εθνικού φορολογικού συστήματος, παρά μόνον εάν το εν λόγω σύστημα παραπέμπει ρητώς σε αυτούς, όπως επιβάλλει και η αρχή της νομιμότητας του φόρου
Οι φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου εξέδωσαν φορολογική απόφαση τύπου “tax ruling” υπέρ της εταιρίας Fiat Chrysler Finance Europe (FFT) που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και είναι μέλος του ομίλου αυτοκινήτων Fiat/Chrysler σχετικά με τη μέθοδο φορολόγησης για τη διάθεση των κερδών της FFT εντός του ομίλου. Σύμφωνα με την εγκριθείσα μέθοδο, η FFT προσδιόριζε σε ετήσια βάση το ποσό του φόρου εταιριών που έπρεπε να καταβληθεί στο Λουξεμβούργο βάσει συμφωνίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας, η Επιτροπή έκρινε ότι με την επίμαχη απόφαση χορηγήθηκε παράνομη κρατική ενίσχυση στην FFT που έπρεπε να ανακτηθεί (SA.38375/2015). Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η απόφαση τύπου “tax ruling” συνεπαγόταν μείωση του φόρου που όφειλε να καταβάλει η FFT σε σχέση με τον φόρο που θα κατέβαλε εάν εφαρμοζόταν το κοινό σύστημα φορολογίας εταιριών του Λουξεμβούργου, το οποίο δεν διέκρινε μεταξύ καθετοποιημένων και αυτόνομων εταιριών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έκρινε ότι, εφόσον η επίμαχη απόφαση παραβιάζει την αρχή των ίσων αποστάσεων ή αρχή του πλήρους ανταγωνισμού (“arm’s length principle”), η οποία εντάσσεται στις μη δεσμευτικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ, συνεπάγεται την προσπόριση οικονομικού πλεονεκτήματος υπέρ της FFT. Συναφώς, η Επιτροπή θεώρησε ότι, αν και αυτή η αρχή δεν περιλαμβάνεται ρητώς στην κρίσιμη εν προκειμένω νομοθεσία του Λουξεμβούργου, τυγχάνει εφαρμογής ως αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησής της βάσει του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, στο μέτρο που η εθνική νομοθεσία δεν διακρίνει μεταξύ καθετοποιημένων και αυτόνομων επιχειρήσεων ενόψει της υπαγωγής τους στον φόρο εταιριών. Η επίμαχη απόφαση της ΕΠιτροπής επικυρώθηκε, στη συνέχεια, από το ΓεΔΕΕ το οποίο έκρινε ότι η αρχή των ίσων αποστάσεων ή αρχή του πλήρους ανταγωνισμού (“arm’s length principle”) αποτελεί έκφανση της γενικής αρχής της ίσης μεταχείρισης και νόμιμα εφαρμόζεται από την Επιτροπή, σε περιπτώσεις εθνικών νομοθεσιών όπως αυτή του Λουξεμβούργου (ΓεΔΕΕ Τ-755/15 & Τ-795/15).

Κατά αυτής της απόφασης άσκησε αίτηση αναίρεσης η FFT, υποστηρίζοντας ότι το ΓεΔΕΕ υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά τον καθορισμό του συστήματος αναφοράς λόγω εσφαλμένης εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι η Επιτροπή στην απόφασή της δέχθηκε ότι το σύστημα φορολόγησης εταιριών του Λουξεμβούργου είχε ως σκοπό τη φορολόγηση των κερδών όλων των εταιριών που εμπίπτουν στη φορολογική του αρμοδιότητα, είτε πρόκειται για καθετοποιημένες εταιρίες είτε όχι. Ωστόσο, το ΔΕΕ επισήμανε ότι η Επιτροπή απλώς εντόπισε στον σκοπό αυτόν την αφηρημένη έκφραση της αρχής των ίσων αποστάσεων ή αρχής του πλήρους ανταγωνισμού (“arm’s length principle”) και εξέτασε την επίμαχη απόφαση τύπου “tax ruling”, χωρίς να συνεκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίον η εν λόγω αρχή ενσωματώνεται συγκεκριμένα στο λουξεμβουργιανό δίκαιο όσον αφορά ειδικότερα τις καθετοποιημένες εταιρίες.

Ειδικότερα, το ΔΕΕ παρατήρησε ότι το εφαρμοζόμενο εν προκειμένω εθνικό δίκαιο αποσκοπεί, όσον αφορά τη φορολόγηση των καθετοποιημένων εταιριών, στην αξιόπιστη προσέγγιση των τιμών με βάση τα δεδομένα της αγοράς, δηλαδή συμβαδίζει με τον σκοπό της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού, ωστόσο, ελλείψει εναρμόνισης στο δίκαιο της Ένωσης, οι συγκεκριμένοι τρόποι εφαρμογής της αρχής αυτής καθορίζονται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο και πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς κατά τη διαπίστωση της ύπαρξης επιλεκτικού πλεονεκτήματος. Συνεπώς, κατά την εξέταση της ύπαρξης επιλεκτικού φορολογικού πλεονεκτήματος κατά το άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ και, προκειμένου να καθοριστεί η φορολογική επιβάρυνση που πρέπει κανονικά να φέρει μια επιχείρηση, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι και κανόνες κείμενοι εκτός του επίμαχου εθνικού φορολογικού συστήματος, παρά μόνον εάν το εν λόγω σύστημα παραπέμπει ρητώς σε αυτούς, όπως επιβάλλεται, εξάλλου, και από την αρχή της νομιμότητας του φόρου που αποτελεί γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης. Περαιτέρω, το ΔΕΕ σημείωσε ότι από τις διατάξεις του δικαίου του Λουξεμβούργου προκύπτει ότι θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τον καθορισμό αμοιβής υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού όσον αφορά εταιρίες όπως η FFT και ότι οι κανόνες αυτοί είχαν γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της να συγκρίνει το επίμαχο μέτρο με το φορολογικό σύστημα που κανονικά εφαρμόζεται στο Λουξεμβούργο, κατόπιν αντικειμενικής εξέτασης του περιεχομένου, της διάρθρωσης και των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων.

Βάσει των ανωτέρω, το ΔΕΕ έκρινε ότι το ΓεΔΕΕ, στο μέτρο που επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής, υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και, συνακόλουθα αναίρεσε την απόφασή του και ακύρωσε και την απόφαση της Επιτροπής ελλείψει άλλης επαρκούς αιτιολογίας που να θεμελιώνει την ύπαρξη επιλεκτικού πλεονεκτήματος.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=05DF55B74CD28B215EC2AD853AC8D0C5?text=&docid=268045&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=16956
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.