Αγγλικά

28/11/2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου ενίσχυσης της Deutsche Bahn λόγω κορωνοϊού – SA.100323

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, γερμανικό μέτρο αποζημίωσης του εθνικού φορέα σιδηροδρομικών μεταφορών, Deutsche Bahn AG, για τις ζημίες που υπέστη η θυγατρική της DB Fernverkehr λόγω του κορωνοϊού
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυσης, συνολικού προϋπολογισμού 557 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αποζημιώσει την εταιρία επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών Deutsche Bahn για τις ζημίες που υπέστη η θυγατρική της DB Fernverkehr λόγω του κορωνοϊού και των συνεπακόλουθων ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλε η Γερμανία μεταξύ 1 Νοεμβρίου 2020 και 16 Μαΐου 2021 για να περιορίσει τη διασπορά του κορωνοϊού.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου στην Deutsche Bahn. Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Αυγούστου 2021 (SA.63846) είχε εγκριθεί και άλλη ενίσχυση, ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, για την αποζημίωση της Deutsche Bahn και την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η θυγατρική της DB Fernverkehr λόγω του κορωνοϊού κατά το διάστημα μεταξύ 16 Μαρτίου 2020 και 7 Ιουνίου 2020 (όσον αφορά τις εγχώριες μετακινήσεις) και μεταξύ 16 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020 (όσον αφορά τις διεθνείς μετακινήσεις).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο γερμανικό μέτρο είναι κατάλληλο και αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις ζημίες της Deutsche Bahn και της θυγατρικής της που συνδέονται άμεσα με την πανδημία και τους συνεπακόλουθους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς και ότι είναι αναλογικό, αφού η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.100323 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7103
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.