Αγγλικά

13/09/2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου επενδυτικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού – SA.103540

Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Λομβαρδία, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 380 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Λομβαρδία και επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο, δανείων με ευνοϊκούς όρους, εγγυήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών, ιδίων κεφαλαίων και ομολόγων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν βιώσιμες επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία (και όχι χρηματοοικονομικές επενδύσεις), σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών. Το μέτρο απευθύνεται σε όλους τους τομείς και σε όλες τις επιχειρήσεις της Λομβαρδίας ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Ρητώς εξαιρούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 35% των επιλέξιμων δαπανών για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, το 25% για τις μεσαίες επιχειρήσεις και το 15% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου και θα καταβληθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της ενίσχυσης στους δικαιούχους θα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους για τον περιορισμό φαινομένων αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, όπως εγγυήσεις για την αποτροπή του ενδεχομένου παροχής έμμεσης ενίσχυσης υπέρ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα χορηγούν την κοινοποιηθείσα ενίσχυση στους τελικούς δικαιούχους.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο ιταλικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.13 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103540 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_5508
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.