Αγγλικά

29/09/2022 Έγκριση δανικού καθεστώτος για εκτροφείς βιζόν λόγω κορωνοϊού – SA.103853

H Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 2014, δανικό καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων εκτροφής βιζόν στη Δανία που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού
Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 805.900 ευρώ περίπου, για τη στήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτροφής βιζόν και επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, το καθεστώς στοχεύει στην αποζημίωση των μεγάλων επιχειρήσεων για τη βλάβη που υπέστησαν από την αναγκαστική και ταχεία θανάτωση όλων των εκτρεφόμενων βιζόν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του 2020 λόγω της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και προορίζονται να καλύψουν το κόστος της διαδικασίας θανάτωσης των βιζόν, τις δαπάνες καθαρισμού και απολύμανσης των μονάδων εκτροφής και του εξοπλισμού καθώς και την οικονομική ζημία των επιχειρήσεων ενόψει της μαζικής θανάτωσης των ζώων και της καταστροφής των προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Το ύψος της αποζημίωσης, που θα λάβει καθεμία από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις, θα υπολογιστεί με βάση την απώλεια εισοδήματος την οποία υπέστη λόγω δυσχερειών ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου και την αγοραία αξία των βιζόν που θανατώθηκαν.

Το καθεστώς τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης της Επιτροπής έως τις 30 Ιουνίου 2023, οπότε λήγει και το αντίστοιχο καθεστώς που έχει ήδη χορηγήσει ενισχύσεις σε ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκτροφής βιζόν βάσει του απαλλακτικού Καν. 702/2014 (SA.61782, SA.64723, SA.100254/2021).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη γεωργία 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103853 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202246/SA_103853_D0CA0984-0000-CCF3-95D6-6B1EE7B13BD5_28_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.