Αγγλικά

14/09/2022 Οικονομική συνέχεια και υποχρέωση ανάκτησης – ΓεΔΕΕ Τ-597/19

Το γεγονός ότι η υποχρέωση ανάκτησης μιας παράνομης ενίσχυσης επεκτείνεται, σύμφωνα με το κριτήριο της οικονομικής συνέχειας, στη διάδοχο αγοράστρια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά μεταβολή του δικαιούχου της ενίσχυσης ή διεύρυνση του αντικειμένου της διαδικασίας έρευνας και, επομένως, η Επιτροπή δεν οφείλει να προβεί σε τροποποίηση της αρχικής της απόφασης και να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας κατά της διαδόχου εταιρίας
Ο δήμος του Ελσίνκι χορήγησε ένα δάνειο προμήθειας εξοπλισμού για την αγορά λεωφορείων και τρία κεφαλαιουχικά δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια στη μεταφορική εταιρία Helsingin Bussiliikenne (HelB) που παρείχε υπηρεσίες τοπικών μεταφορών με λεωφορεία στο Ελσίνκι. Ειδικότερα, το δάνειο προμήθειας εξοπλισμού χορηγήθηκε χωρίς εξασφαλίσεις, είχε διάρκεια 12 ετών με περίοδο χάριτος δύο ετών, το επιτόκιο καθορίστηκε σε Euribor δώδεκα μηνών συν περιθώριο 0,05% και ο δήμος είχε τη δυνατότητα να επανακαθορίζει το επιτόκιο ανά πενταετία από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του δανείου. Τα κεφαλαιουχικά δάνεια χορηγήθηκαν, επίσης, χωρίς εξασφαλίσεις, ήταν απεριόριστης διάρκειας και η εταιρία, εφόσον παρουσίαζε ζημία ή δεν παρουσίαζε κέρδη σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος, απαλλασσόταν από υποχρέωση αποπληρωμής τους.

Μετά από καταγγελία της Nobina AB, της μεγαλύτερης εταιρίας που παρέχει υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών με λεωφορεία στη Σουηδία και τη Φινλανδία και μίας από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρίες δημόσιων μεταφορών στην Ευρώπη, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας, προκειμένου να εξακριβώσει εάν οι όροι των προπεριγραφόμενων δανείων ήταν σύμφωνοι με τους όρους της αγοράς και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κανένας ιδιώτης πιστωτής δεν θα είχε χορηγήσει δάνεια με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η HelB (σημαντικές ζημίες, αρνητικά ίδια κεφάλαια) κατά τον χρόνο χορήγησης των επίμαχων δανείων και, μάλιστα, χωρίς να έχει διενεργήσει προηγουμένως αξιολόγηση της φερεγγυότητας του δανειολήπτη. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή έκρινε ότι τα δάνεια συνιστούσαν πράγματι παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις και ότι η Φινλανδία έπρεπε να τις ανακτήσει από τη HelB. Κατά την έρευνά της, η Επιτροπή διαπίστωσε, ακόμη, ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της HelB είχαν πωληθεί στο μεταξύ στην εταιρία Viikin Linja Oy, η οποία θεωρήθηκε από την Επιτροπή οικονομικός διάδοχος της HelB και υπεύθυνη πλέον για την επιστροφή των επίμαχων ενισχύσεων (SA.33846/2019).

Ο δήμος του Ελσίνκι αμφισβήτησε τη νομιμότητα αυτής της απόφασης και αιτήθηκε την ακύρωσή της ενώπιον του ΓεΔΕΕ λόγω της μη τροποποίησης εκ μέρους της Επιτροπής της απόφασής της για την κίνηση της επίσημης διαδικασίας έρευνας, προκειμένου να επιτραπεί στη διάδοχο εταιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις της μετά την αγορά της HelB.

Το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι η Επιτροπή δεν υπείχε τέτοια υποχρέωση, αφού η οικονομική συνέχεια μεταξύ της εταιρίας HelB και της διαδόχου της δεν συνεπάγεται και την επέκταση του αντικειμένου της έρευνας που διεξάγει η Επιτροπή. Επομένως, η τελευταία δεν υπέπεσε σε κανένα διαδικαστικό λάθος. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει υποχρέωση να διορθώσει την απόφαση περί κίνησης της επίσημης διαδικασίας έρευνας μόνο σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της απόφασης αυτής και της τελικής απόφασης όσον αφορά το αντικείμενο της έρευνας και την αιτιολογία της. Εν προκειμένω, η Επιτροπή, εξετάζοντας την ενίσχυση αποκλειστικά σε σχέση με τη HelB, η οποία είχε σαφώς προσδιοριστεί ως η δικαιούχος των αμφισβητούμενων μέτρων στην απόφαση κίνησης, δεν μετέβαλε την ανάλυσή της ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου, την ύπαρξη της ενίσχυσης ή τη συμβατότητα των μέτρων. Δηλαδή, η Επιτροπή δεν επέκτεινε την επίσημη διαδικασία έρευνας στο ζήτημα του εάν η μεταφορά της δραστηριότητας της HelB προς όφελος της νέας εταιρίας θα μπορούσε να συνιστά κρατική ενίσχυση. Συνακόλουθα, το γεγονός ότι η υποχρέωση ανάκτησης της παράνομης ενίσχυσης επεκτείνεται σύμφωνα με το κριτήριο της οικονομικής συνέχειας στη διάδοχο αγοράστρια δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά μεταβολή του δικαιούχου της ενίσχυσης ή διεύρυνση του αντικειμένου της διαδικασίας έρευνας, ώστε η Επιτροπή να οφείλει να προβεί σε τροποποίηση της αρχικής της απόφασης και να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας κατά της διαδόχου εταιρίας. Πέραν τούτου, το ΓεΔΕΕ σημείωσε ότι η υποτιθέμενη αυτή παραβίαση δεν συνιστά παραβίαση ουσιώδους τύπου, αλλά απλώς προσβολή των διαδικαστικών δικαιωμάτων της νέας εταιρίας, για τα οποία ο δήμος του Ελσίνκι δεν έχει έννομο συμφέρον να ενεργήσει .

Συνεπώς, το ΓεΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής και απέρριψε την ένδικη προσφυγή, καταδικάζοντας τον δήμο του Ελσίνκι στα δικαστικά έξοδα.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=fr&td=%3BALL&language=en&num=T-597/19&jur=T
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.