Αγγλικά

23/09/2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για εφημερίδες λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.104056

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων για τη στήριξη των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πλήττονται από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση λόγω της αύξησης της τιμής του χαρτιού και των εξόδων μεταφοράς.

Ειδικότερα, το καθεστώς αποσκοπεί να καλύψει τα μεταφορικά έξοδα και το κόστος εκτύπωσης των εφημερίδων και των περιοδικών που επηρεάζονται από την αύξηση των τιμών ενέργειας που έχουν προκληθεί εξαιτίας της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ και η μέγιστη ένταση της ενίσχυσης θα καλύπτει το 50% αυτών των εξόδων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: i) η ενίσχυση ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ, ii) οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και iii) το καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό. Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.104056 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202240/SA_104056_A0058383-0000-C097-A47C-62DCEE1E7B04_31_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.