Αγγλικά

28/10/2022 Αναθεώρηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της ουκρανικής κρίσης

Η Επιτροπή ενέκρινε το αναθεωρημένο κείμενο του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ώστε να δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να συνεχίσουν να αξιοποιούν την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω του πολέμου
Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο έρευνας και στοχευμένων διαβουλεύσεων για την τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2022 και στις 25 Οκτωβρίου 2022, και υπό το πρίσμα του πρόσφατου Κανονισμού 2022/1854 για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση νέου Κανονισμού για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου στην ΕΕ και την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού τον φετινό χειμώνα, η Επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει για δεύτερη φορά το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022, εκδίδοντας νέα Ανακοίνωση που το αντικαθιστά εξ ολοκλήρου με το αναθεωρημένο Πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει, ειδικότερα, τις εξής τροποποιήσεις:
  α) όλα τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο μέτρα παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023·

  β) αυξάνονται τα ανώτατα όρια που έχουν καθοριστεί για τα περιορισμένα ποσά ενίσχυσης στο ποσό των 250.000 ευρώ, και των 300.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, και της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, αντίστοιχα, και στο ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους άλλους τομείς·

  γ) εισάγεται πρόσθετη ευελιξία για τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στον τομέα της ενέργειας για τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την επιφύλαξη αυστηρών διασφαλίσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις που υπερβαίνουν το 90% του ποσού κάλυψης, όταν παρέχονται απευθείας στον «κεντρικό αντισυμβαλλόμενο» (νομικό πρόσωπο που παρεμβάλλεται μεταξύ αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές και το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε αγοραστή) ή το «εκκαθαριστικό μέλος» (δηλ. επιχείρηση η οποία συμμετέχει σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και ευθύνεται για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή αυτή) ως χρηματοοικονομική εξασφάλιση, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 153/2013 για την εφαρμογή του Καν. 648/2012 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους·

  δ) αυξάνεται η ευελιξία και οι δυνατότητες στήριξης για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, με την επιφύλαξη διασφαλίσεων. Τα κράτη μέλη θα έχουν το δικαίωμα να υπολογίζουν τη στήριξη με βάση είτε την προηγούμενη είτε την τρέχουσα κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν ανέπαφα τα κίνητρα της αγοράς για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και για τη διασφάλιση της συνέχειας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη με μεγαλύτερη ευελιξία, μεταξύ άλλων και σε ιδιαίτερα πληττόμενους ενεργοβόρους τομείς, με την επιφύλαξη διασφαλίσεων για την αποφυγή υπεραντιστάθμισης·

  ε) εισάγονται νέα μέτρα που αποσκοπούν στη στήριξη της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Κεφάλαιο 2.7), σύμφωνα με τον Κανονισμό 2022/1854 για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας·

  στ) αποσαφηνίζονται τα κριτήρια για την αξιολόγηση των μέτρων στήριξης της ανακεφαλαιοποίησης. Ειδικότερα, η εν λόγω στήριξη θα πρέπει να είναι i. αναγκαία, κατάλληλη και αναλογική, ii. να περιλαμβάνει επαρκή αμοιβή για το κράτος, και iii. να συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διανομής μερισμάτων, πληρωμής μπόνους και πραγματοποίησης εξαγορών.

Σημειωτέον ότι, επειδή το αναθεωρημένο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 εφαρμόζεται σε όσες ενισχύσεις κοινοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του, δηλαδή από την 28η Οκτωβρίου 2022 και εφεξής, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 • οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των Κεφαλαίων 2.1 έως 2.3 του προηγούμενου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των αντίστοιχων τμημάτων του αναθεωρημένου Πλαισίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε καμία χρονική στιγμή τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που ορίζονται στα αντίστοιχα τμήματα της νέας Ανακοίνωσης,

 • οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του Κεφαλαίου 2.4 του προηγούμενου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης και οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του αναθεωρημένου Πλαισίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που ορίζει η τελευταία για την ίδια επιλέξιμη περίοδο,

 • οι ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των Κεφαλαίων 2.5 και 2.6 του προηγούμενου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης δεν μπορούν να σωρευθούν με τις ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει των αντίστοιχων τμημάτων του αναθεωρημένου Πλαισίου, εφόσον αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει όλα τα τμήματα του αναθεωρημένου Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με συγκεκριμένα σημεία της προσέγγισής της.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6468
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.