Αγγλικά

10/10/2022 Έγκριση σλοβακικών μέτρων για μείωση της χρήσης άνθρακα – SA.102385 & SA.102388

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, δύο σλοβακικά καθεστώτα ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), προκειμένου η σλοβακική βιομηχανία να μειώσει τις ανθρακούχες εκπομπές αερίων και να καταστεί λιγότερο ενεργοβόρα
Η Σλοβακία κοινοποίησε στην Επιτροπή δύο καθεστώτα ενισχύσεων, με σκοπό να βοηθήσει ορισμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις διαδικασίες παραγωγής τους, καθώς και να εφαρμόσουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Τα καθεστώτα αυτά καλύπτουν έργα που κυμαίνονται από την ηλεκτροδότηση έως την εγκατάσταση τεχνολογιών ανάκτησης βιομηχανικών απορριμμάτων θερμότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των μέτρων ανέρχεται σε ποσό άνω του 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής για το Σλοβακικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την έγκρισή του από το Συμβούλιο. Ειδικότερα, τα 357,4 εκατ. ευρώ, που αφορούν το πρώτο μέτρο, θα χρηματοδοτηθούν από το RRF και τα 750 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν το δεύτερο μέτρο θα καλυφθούν από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού της ΕΕ.

Δικαιούχοι των μέτρων μπορούν να είναι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που υπόκεινται στο Σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), όπως, μεταξύ άλλων, ενεργοβόρες βιομηχανίες (π.χ. διυλιστήρια, χαλυβουργεία και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βαρέων μετάλλων, κατασκευών και χημικών προϊόντων).

Τα έργα που θα επωφεληθούν από την ενίσχυση θα επιλεγούν βάσει ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού και θα ταξινομηθούν με βάση δύο κριτήρια: (i) το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης που ζητείται ανά τόνο μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και (ii) τη μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευξη του συνολικού στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των συστημάτων. Σύμφωνα με τα μέτρα, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων με βάση τις προσφορές (δηλαδή το ποσό της ενίσχυσης που ζητήθηκε ανά εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που μειώθηκε) και θα περιορίζεται στο συνολικό επενδυτικό κόστος του έργου. Θα διεξαχθούν πέντε συνολικά διαγωνισμοί υποβολής προσφορών, ο πρώτος από τους οποίους έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το 2022 και ο τελευταίος το 2028.

Τα επίμαχα μέτρα αναμένεται να αποτρέψουν την έκλυση 5,233 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, δηλαδή περισσότερο από τον στόχο του 12% της Σλοβακίας για το 2030 που αντιστοιχεί σε 40 εκατομμύρια τόνους μείωσης ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 1990.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:
    α) τα μέτρα είναι απαραίτητα και κατάλληλα για τη στήριξη έργων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και ενεργειακής απόδοσης σε τομείς που καλύπτονται από το EU ETS,

    β) τα μέτρα έχουν χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις εν λόγω επενδύσεις χωρίς τη δημόσια στήριξη,

    γ) τα μέτρα έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της ΕΕ,

    δ) η Σλοβακία δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι η ενίσχυση θα επιφέρει συνολικές μειώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ότι δεν μετατοπίζει απλώς τις εκπομπές από τον έναν τομέα στον άλλο, ιδίως όταν πρόκειται για έργα ηλεκτροδότησης, τα οποία μπορεί να συνεπάγονται σημαντικές έμμεσες εκπομπές αερίων διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, τα δύο συστήματα θα υπόκεινται σε κοινή εκ των υστέρων αξιολόγηση, για την οποία η Σλοβακία υπέβαλε σχέδιο. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει την επαλήθευση της μετάβασης του σλοβακικού μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας προς την ηλεκτρική ενέργεια απελευθερωμένη από άνθρακα και την αποτελεσματικότητα της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Βάσει των ανωτέρων ενέκρινε τα επίμαχα μέτρα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τους αριθμούς υπόθεσης SA.102385 και SA.102388 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6015
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.