Αγγλικά

01/10/2022 Έγκριση πολωνικού μέτρου εξυγίανσης της Getin Noble Bank – SA.100687

Η Επιτροπή ενέκρινε ad hoc ενίσχυση για την εξυγίανση της πολωνικής τράπεζας Getin Noble Bank S.A., σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013
Η Getin Noble Bank συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες πολωνικές τράπεζες με συνολικό ενεργητικό περίπου 9,2 δισ. ευρώ (44 δισ. PLN). Από το 2016, η τράπεζα αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες λόγω χαμηλής κερδοφορίας, η οποία οδήγησε στην εξάντληση των κεφαλαίων της.

Το 2018, η Getin Noble Bank γνώρισε μια μαζική απόσυρση καταθέσεων, ύψους περίπου 2,25 δισεκατομμυρίων ευρώ (10,7 δισ. PLN), σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων. Οι νομικοί και πιστωτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα μείωσαν περαιτέρω την αξία των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, ενώ τα μέτρα ανάκαμψης που έλαβε η τελευταία ήδη από το 2016 αποδείχθηκαν ανεπαρκή.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, με βάση τη γνώμη της Πολωνικής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (KNF), η πολωνική Εθνική Αρχή Εξυγίανσης (Ταμείο Τραπεζικής Εγγύησης - BFG) έκρινε ότι η τράπεζα «πτώχευσε ή είναι πιθανόν να πτωχεύσει». Γι’ αυτό, η BFG αποφάσισε ότι ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να θέσει την τράπεζα σε εξυγίανση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (BRRD), αντί να ακολουθήσει τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η διαδικασία εξυγίανσης, που συντονίζεται από την πολωνική Εθνική Αρχή Εξυγίανσης, καθώς και τα σχετικά μέτρα στήριξης, θα επιτρέψουν μια εύρυθμη διαδικασία πωλήσεων ή το κλείσιμο της τράπεζας, διατηρώντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ίσους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι τα κύρια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της Getin Noble Bank, εκτός από τα ίδια κεφάλαια και τα χρέη μειωμένης εξασφάλισης που θα διαγραφούν πλήρως για την απορρόφηση των ζημιών, θα μεταφερθούν σε μια νεοσύστατη τράπεζα που θα λειτουργήσει ως γέφυρα. Σκοπός αυτής της μεταφοράς είναι να εξασφαλιστεί ότι οι κανονικές τραπεζικές εργασίες μπορούν να συνεχιστούν.

Σύμφωνα με τις δυνατότητες που προβλέπονται από την Οδηγία BRRD, η τράπεζα-γέφυρα θα χρησιμεύσει ως προσωρινή λύση για την αποτροπή μιας ξαφνικής εξόδου της Getin Noble Bank από την αγορά και για την παροχή επαρκούς χρόνου για την οργάνωση μιας τακτικής διαδικασίας πωλήσεων για την τράπεζα-γέφυρα. Οι πολωνικές αρχές δεσμεύτηκαν να κάνουν μια ανοιχτή, διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία πωλήσεων για τη νεοσυσταθείσα τράπεζα-γέφυρα, με στόχο την εξεύρεση κατάλληλου αγοραστή που θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα μέτρα συνάδουν με τον στόχο της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι και οι κάτοχοι χρέους μειωμένης εξασφάλισης θα συμβάλλουν στο κόστος, μειώνοντας την ανάγκη παρέμβασης από το πολωνικό ταμείο εξυγίανσης, σύμφωνα με τις αρχές του επιμερισμού των βαρών. Επιπλέον, προκειμένου να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, η Πολωνία έχει δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, ότι η ύπαρξη της τράπεζας -γέφυρας θα περιοριστεί χρονικά ενώ η διαχείρισή της θα είναι συνετή.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο σύμφωνα με την Τραπεζική Ανακοίνωση 2013.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.100687 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5922
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.