Αγγλικά

04/10/2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για την αλυσίδα αξίας ημιαγωγών – SA.103083

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, ιταλική ad hoc ενίσχυση προς την εταιρία STMicroelectronics, ύψους 292,5 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την κατασκευή μονάδας στην αλυσίδα αξίας ημιαγωγών, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο για τη στήριξη της STMicroelectronics στην κατασκευή μονάδας στην αλυσίδα αξίας ημιαγωγών στην Κατάνια της Σικελίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στο ποσό των 292,5 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για τη στήριξη της επένδυσης της STMicroelectronics για την κατασκευή του εργοστασίου, η οποία θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 730 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο αυτό, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2026, θα είναι η πρώτη βιομηχανικής κλίμακας, ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής ημιαγωγών SiC στην Ευρώπη. Το SiC είναι ένα σύνθετο υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ημιαγωγών που χρησιμεύουν ως βάση για συγκεκριμένα μικροτσίπ τα οποία ου χρησιμοποιούνται σε συσκευές ισχύος υψηλής απόδοσης, όπως σε ηλεκτρικά οχήματα, σταθμούς ταχείας φόρτισης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλες βιομηχανικές εφαρμογές.

Ακόμη, το συγκεκριμένο έργο θα ενσωματώσει στην ίδια μονάδα παραγωγής ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υποστρώματος SiC, δηλαδή από την παραγωγή της πρώτης ύλης («σκόνη SiC») έως την κατασκευή των ημιαγωγών SiC. Οι ημιαγωγοί SiC θα είναι έτοιμοι για περαιτέρω χρήση ως αποτέλεσμα μιας πρόσθετης διαδικασίας επεξεργασίας, στην οποία εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο στρώμα στους ημιαγωγούς, ενισχύοντας τις τεχνικές τους δυνατότητες (τα λεγόμενα «SiC epiwafers»). Ως εκ τούτου, το μέτρο αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ανθεκτικότητα και την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης στις τεχνολογίες ημιαγωγών, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 2022 «Μια πράξη για τα μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» (COM/2022/45 final). Το μέτρο θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη τόσο της ψηφιακής όσο και της πράσινης μετάβασης.

Η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, αφού διαπίστωσε ότι:
    α) το μέτρο διευκολύνει την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως τη δημιουργία μιας νέας μονάδας παραγωγής ημιαγωγών SiC,

    β) η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις χωρίς τη δημόσια στήριξη. Επιπλέον, το μέτρο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας ημιαγωγών, διασφαλίζοντας την ασφάλεια του εφοδιασμού και αυξάνοντας το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό,

    γ) το μέτρο διευκολύνει την κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης που είναι πρώτη στο είδος της στην Ευρώπη σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα,

    δ) το μέτρο έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο και σκόπιμο να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού ημιαγωγών. Επιπλέον, η ενίσχυση είναι αναλογική και περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ποσό, με βάση ένα αποδεδειγμένο χρηματοδοτικό κενό (δηλαδή το ποσό της ενίσχυσης που είναι απαραίτητο για την προσέλκυση επενδύσεων που διαφορετικά δεν θα πραγματοποιούνταν). Τέλος, η STMicroeletronics συμφώνησε να μοιραστεί πιθανά πρόσθετα κέρδη, πέραν αυτών που προσδοκώνται επί του παρόντος, με το ιταλικό κράτος.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103083 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5970
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.