Αγγλικά

06/10/2022 Πρόταση παράτασης του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της ουκρανικής κρίσης

Η Επιτροπή ξεκίνησε διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση τροποποίησης και παράτασης του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
Στις 23 Μαρτίου 2022 θεσπίστηκε Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης λόγω τη επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, το οποίο δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ευελιξία που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να στηρίξουν την οικονομία τους εν μέσω του πολέμου.

Το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης έχει τροποποιηθεί ήδη μία φορά, στις 20 Ιουλίου 2022, προκειμένου να συμπεριλάβει μέτρα για τη χειμερινή ετοιμότητα και να ενσωματώσει τους στόχους του σχεδίου REPowerEU.

Η Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη για διαβούλευση σχέδιο πρότασης για την παράταση και την προσαρμογή του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022, ενόψει της συνεχιζόμενη γεωπολιτικής κρίσης και των σοβαρών επιπτώσεών της στην οικονομία της ΕΕ.

Με την εκ νέου προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται:
  -η παράταση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίση 2022 πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022 που είναι η ισχύουσα ημερομηνία λήξης του,

  -η αύξηση των ανώτατων ορίων ενίσχυσης που προβλέπονται στις διατάξεις για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης, οι οποίες επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν άμεσες επιχορηγήσεις ή άλλες μορφές ενίσχυσης σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε τομέα που πλήττεται από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας και της αλιείας.

  - η περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης των ενεργειακών εταιριών σε μέτρα ρευστότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις για τις εμπορικές τους δραστηριότητες,

  - η απλοποίηση των κριτηρίων που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από υψηλές τιμές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ενεργοβόρων χρηστών, διασφαλίζοντας ότι η υποστήριξη παραμένει στοχευμένη και αναλογική, διατηρώντας παράλληλα κίνητρα για τη μείωση της ζήτησης ενέργειας,

  - η διευκρίνιση σχετικά με τα κριτήρια που προτίθεται να εφαρμόσει η Επιτροπή για την αξιολόγηση των μέτρων στήριξης της ανακεφαλαιοποίησης, για τη διατήρηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, και

  - η θέσπιση πρόσθετων μέτρων με στόχο τη στήριξη της μείωσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για επείγουσα παρέμβαση στην αγορά, για την οποία επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Επί της πρότασης αυτής, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6000
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.