Αγγλικά

03/10/2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για την ενέργεια λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.103978

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς για τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς, συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη μικρών μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις απότομες αυξήσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλούνται από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση και τις σχετικές κυρώσεις και αντίμετρα που έχει λάβει η ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Στο μέτρο θα μπορούν να υπαχθούν μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πλήττονται από την κρίση, οι οποίοι είτε α) έχουν συνάψει σύμβαση για μεταβλητό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και η ισχύς της καταναλώσιμης ενέργειας δεν υπερβαίνει τα 35 kVA, είτε β) λειτουργούν ως αρτοποιεία (ανεξάρτητα από το όριο παροχής), ή γ) έχουν αγροτικό τιμολόγιο (ανεξάρτητα από το όριο παροχής).

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 και εξής, το μέτρο θα καλύπτει την κατανάλωση έως και 2.000 κιλοβατώρες ισχύος μηνιαίως για μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με παροχή ενέργειας έως και 35 kVA.

Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα δικαιούνται να λαμβάνουν περιορισμένα ποσά ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μηνιαίο ποσό επιδότησης ανά εταιρία θα καθορίζεται ανάλογα με την τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση:
    i) δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 62.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το ποσό των 75.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους άλλους τομείς, και

    ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή διαπίστωσε, περαιτέρω, ότι το επίμαχο καθεστώς είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό και, συνεπώς, το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103978 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5890
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.