Αγγλικά

05/09/2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για αποθήκευση φυσικού αερίου – SA.64736

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 341 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη της κατασκευής εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς για τη δημιουργία διαφόρων εγκαταστάσεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής δυναμικότητας έως 900 MW, συνδεδεμένων με το δίκτυο υψηλής τάσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στο ποσό των 341 εκατομμυρίων ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από την Επιτροπή και την έγκρισή του από το Συμβούλιο.

Στόχος του μέτρου είναι να καταστεί δυνατή η ομαλή ενσωμάτωση στο ελληνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ενός αυξανόμενου μεριδίου ανανεώσιμης ενέργειας από αιολικές και ηλιακές πηγές. Το πρόγραμμα θα συμβάλει, επίσης, στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ που σχετίζονται με την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ.

Βάσει του καθεστώτος θα χορηγηθούν ενισχύσεις, σωρευτικά, υπό μορφή: i) επενδυτικής επιχορήγησης, η οποία θα καταβληθεί κατά τη φάση κατασκευής όλων των υποστηριζόμενων έργων και ii) ετήσιας στήριξης που θα καταβάλλεται κατά τη φάση λειτουργίας των έργων για περίοδο 10 ετών. Το συνολικό ποσό της ετήσιας στήριξης ανά δικαιούχο θα καθοριστεί σε διαγωνισμό και θα προσαρμοστεί μέσω μηχανισμού ανάκτησης σε περίπτωση που το έργο έχει πλεονάζοντα έσοδα από τη συμμετοχή του στην αγορά κατά τη φάση λειτουργίας.

Τα επιλέξιμα έργα θα επιλεγούν μέσω διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας υποβολής προσφορών. Η υπογραφή των συμβάσεων στα επιλεγμένα έργα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του 2023, οι δε εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση είναι αναγκαία και έχει χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι τα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα πραγματοποιούνταν χωρίς τη δημόσια στήριξη. Επιπλέον, το μέτρο είναι αναλογικό, αφού το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες, θα υπάρχουν δε οι αναγκαίες διασφαλίσεις που περιορίζουν την ενίσχυση στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι τα θετικά αποτελέσματα του μέτρου αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και των συναλλαγών που προκαλείται από τη στήριξη και ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.64736 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4582
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.