Αγγλικά

26/08/2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για διαχείριση δανείων με κρατική εγγύηση – SA.64169

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μέτρο που κοινοποίησε η Ιταλία σχετικά με τη μεταφορά ορισμένων δανείων με κρατική εγγύηση σε μια νέα πλατφόρμα που διαχειρίζεται η δημόσια επιχείρηση AMCO S.p.A. δεν θέτει ζητήματα κρατικής ενίσχυσης λόγω πλήρωσης του κριτηρίου ΦΟΑ
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο που θα επιτρέψει στις τράπεζες να μεταφέρουν στην AMCO S.p.A. περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ από τους ισολογισμούς τους αναφορικά με δύο τύπους δανείων: α) δάνεια που επωφελούνται από κρατική εγγύηση που είχε αρχικά εγκριθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού (SA.56966/2020) και β) μη εγγυημένα δάνεια είτε των ίδιων οφειλετών είτε συνδεδεμένων με αυτούς. Οι οικονομικοί και νομικοί όροι των κρατικών εγγυήσεων, δηλαδή η διάρκεια, η κάλυψη και η προμήθεια, θα παραμείνουν όπως είχαν αρχικά εγκριθεί από την Επιτροπή.

Η AMCO S.p.A. αποτελεί εταιρία διαχείρισης πιστώσεων της οποίας οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας. Η AMCO έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη συγκεντρωτική διαχείριση των δανείων, τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας τους και τον περιορισμό των πληρωμών από το ιταλικό κράτος λόγω της πιθανής ενεργοποίησης των κρατικών εγγυήσεων.

Μόλις αυτά τα δάνεια μεταφερθούν στην πλατφόρμα, η AMCO θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή τους η οποία θα επικεντρωθεί μεν σε πιο σύνθετα δάνεια, ωστόσο θα συνεργαστεί, επίσης, με ιδιωτικές εταιρίες εξυπηρέτησης για μικρότερα χαρτοφυλάκια δανείων. Η αμοιβή της AMCO για αυτές τις υπηρεσίες έχει καθοριστεί βάσει των τιμών που ισχύουν σε παρεμφερείς συναλλαγές για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα στην ιταλική αγορά. Σε αντάλλαγμα για τα μεταβιβασθέντα δάνεια, οι επενδυτές, στους οποίους μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι τράπεζες που τα εξέδωσαν, θα λάβουν ομόλογα.

Η AMCO θα παρέχει, επίσης, νέα χρηματοδότηση σε ορισμένους από τους δανειολήπτες, οι οποίοι πρέπει να είναι βιώσιμες εταιρίες που αντιμετωπίζουν προσωρινές μόνον οικονομικές δυσκολίες. Τέτοια δάνεια θα παρέχονται από την AMCO παράλληλα με τη χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Τέλος, η AMCO θα παρέχει βραχυπρόθεσμη ενίσχυση ρευστότητας για την κάλυψη αναντιστοιχιών μεταξύ των εισροών από τα δάνεια και των απαιτούμενων πληρωμών για τα ομόλογα. Αυτά τα δάνεια θα αμείβονται με επιτόκιο που είναι σύμφωνο με τους δείκτες αναφοράς της αγοράς.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιταλικό κράτος θα αμειφθεί σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και ότι η πώληση των δανείων στην πλατφόρμα που διαχειρίζεται η εταιρία AMCO, καθώς και τυχόν νέα δάνεια που θα της χορηγηθούν, θα πραγματοποιηθούν με όρους αγοράς.

Ειδικότερα, πρώτον, η τιμή για τα δάνεια, που θα μεταφερθούν πρώτα από τις τράπεζες στην πλατφόρμα της AMCO, θα βασίζεται σε προσφορές ιδιωτών επενδυτών. Οι τράπεζες που θα λάβουν ως αντάλλαγμα ομόλογα, εάν αποφασίσουν να τα διατηρήσουν, η τιμή θα συμφωνηθεί μεταξύ όλων των τραπεζών, διασφαλίζοντας ότι δεν θα καθοριστεί ευεργετική τιμολόγηση για κάποιο χαρτοφυλάκιο δανείων. Επιπλέον, η τιμή θα επαληθευτεί από έναν τρίτο ανεξάρτητο αξιολογητή. Σε κάθε περίπτωση, η AMCO δεν θα αγοράσει κανένα από αυτά τα ομόλογα.

Δεύτερον, η αποζημίωση για τη διαχείριση των δανείων θα γίνει σε σύγκριση με τις προμήθειες που διαπραγματεύονται οι εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε ανάλογες συναλλαγές στην αγορά, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επαρκές επίπεδο κερδοφορίας.

Τρίτον, η νέα χρηματοδότηση που παρέχεται από την AMCO στους δανειολήπτες θα είναι στο ίδιο ποσοστό που θα πρόσφεραν και οι ιδιωτικοί φορείς. Όσον αφορά την εξασφάλιση ρευστότητας των επιχειρήσεων, η τιμολόγηση των δανείων βασίζεται σε μια μεθοδολογία που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η AMCO και οδηγεί σε αποζημίωση σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο μέτρο πληροί το κριτήριο του Φορέα Οικονομίας της Αγοράς (ΦΟΑ) και, άρα, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.64169 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5124
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.