Αγγλικά

08/08/2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου – SA.102003

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου, συνολικού προϋπολογισμού 149 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022, ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου, συνολικού προϋπολογισμού 149 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων το οποίο, θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), μετά τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής για το ρουμανικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την έγκρισή του από το Συμβούλιο. Η διάρκεια ισχύος του καθεστώτος προβλέπεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 149 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου, ώστε, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, να επιτευχθεί δυναμικότητα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου τουλάχιστον 100MW σε εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης που παράγουν ετησίως τουλάχιστον 10.000 τόνους υδρογόνου.

Δικαιούχοι καθίστανται: (i) εταιρίες κάθε μεγέθους που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή υδρογόνου ή ηλεκτρικής ενέργειας, (ii) διοικητικές-εδαφικές μονάδες ή (iii) εθνικά ιδρύματα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων ή συνεργασιών που σχηματίζονται από αυτούς τους φορείς. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά έργο δεν θα υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Τα έργα θα επιλεγούν μέσα από μια διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία υποβολής προσφορών, όπου οι δικαιούχοι θα διαγωνιστούν για το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης ανά MW εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτρόλυσης. Σημειώνεται ότι η πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς:
  • διευκολύνει την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδίως την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου,

  • έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές υδρογόνου στον ίδιο βαθμό χωρίς τη δημόσια στήριξη,

  • έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της ΕΕ. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο και σκόπιμο να εξασφαλιστεί η παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου. Επιπλέον, είναι αναλογικό, καθώς το επίπεδο της ενίσχυσης αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης και θα τεθούν, επιπλέον, σε εφαρμογή οι απαραίτητες διασφαλίσεις που θα περιορίζουν την ενίσχυση στο ελάχιστο, συμπεριλαμβανομένης μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση της ενίσχυσης,

  • αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα που αντισταθμίζουν κάθε πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού και του εμπορίου στην ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο καθεστώς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το κλίμα, το περιβάλλον και την ενέργεια 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102003 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4865
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.