Αγγλικά

10/08/2022 Συμβατή η δανική αποζημίωση ΥΓΟΣ υπέρ της Post Danmark – SA.57991

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012, δανικό μέτρο αποζημίωσης της Post Danmark για την υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας
Η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο αποζημίωσης της Post Danmark, ποσού περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ (225 εκατομμύρια DKK), για την υποχρέωση παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το έτος 2020. Την κοινοποίηση αυτή ακολούθησε καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από μια δανική ένωση που εκπροσωπεί εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των οδικών μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, επειδή είχε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωση του μέτρου με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ειδικότερα, η Επιτροπή προβληματίστηκε σχετικά με την κατανομή του κόστους της Post Danmark μεταξύ των καθολικών και μη καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών της και, κατά συνέπεια, σχετικά με τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας από τη Δανία βάσει αυτής της κατανομής κόστους.

Η Επιτροπή έκρινε, τελικά, ότι, ενώ η αντιστάθμιση για την καθολική υπηρεσία συνιστά κρατική ενίσχυση, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Πλαισίου ΥΓΟΣ 2012. Συγκεκριμένα:

α) η κατανομή κόστους συμμορφώνεται με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, καθώς και με τις σχετικές διατάξεις του Πλαισίου ΥΓΟΣ 2012 και της Οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες 97/67/EΚ. Επιπροσθέτως, η Δανία δεσμεύτηκε να εισαγάγει μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της εποπτείας της κατανομής του κόστους της Post Danmark,

β) η αποζημίωση που καταβάλλεται στην Post Danmark δεν υπερβαίνει το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, η Post Danmark δεν λαμβάνει υπεραντιστάθμιση.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το δανικό μέτρο σύμφωνα με το Πλαίσιο ΥΓΟΣ 2012.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.57991 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4924
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.