Αγγλικά

14/07/2022 Τροποποίηση του ελληνικού Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων – SA.103501

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ορισμένες τροποποιήσεις του πρόσφατα αναθεωρημένου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027
Η Επιτροπή ενέκρινε τον αρχικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Ελλάδα όσον αφορά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2027 (SA.100372/2022).

Μετά την ολοκλήρωση του ελληνικού σχεδίου για τη Δίκαιη Μετάβαση, οι ελληνικές αρχές πρότειναν την τροποποίησή του, ώστε να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες οι εντάσεις ενίσχυσης για εδάφη που προσδιορίζονται για στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 187 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2021, καθώς τα εδάφη αυτά (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Μεσσηνίας) βρίσκονται σε περιοχές NUTS 2, δηλαδή θεωρούνται περιοχές επιλέξιμες για ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 107 παρ. 3α ΣΛΕΕ (περιοχές «α»).

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα εδάφη του ΤΔΜ δεν ήταν ακόμη γνωστά κατά τη στιγμή της έγκρισης του επίμαχου Χάρτη, καθώς και ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι σύμφωνες με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2021 και, άρα, μπορούν να εφαρμοστούν από την έναρξη ισχύος του Χάρτη τον Ιανουάριο 2022 έως και την προβλεπόμενη λήξη του.

Κατόπιν της σχετικής τροποποίησης, τα ανώτατα ποσά ενισχύσεων σε δικαιούχους εγκατεστημένους στις εν λόγω περιοχές αυξάνονται ως εξής:
    i) από 30% που είχε εγκριθεί αρχικά σε 40% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου·

    ii) από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στις Περιφέρειες της Κρήτης, της Δυτικής Μακεδονίας και στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Μεσσηνίας της Πελοποννήσου· και

    iii) από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Περιφέρεια του Βόρειου Αιγαίου.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευτεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103501 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/elojade/iFrame/case_details.cfm?proc_code=3_SA_103501
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.