Αγγλικά

03/08/2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου λόγω κορωνοϊού και της ουκρανικής κρίσης – SA.103316

Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων και περιορισμένων ποσών ενίσχυσης για επιχειρήσεις σε σεισμόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13) και το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων και περιορισμένων ποσών ενίσχυσης, με σκοπό την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη στήριξη επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και/ή των κυρώσεων που επιβλήθηκαν ή των αντιμέτρων που ελήφθησαν ως αντίποινα, και βρίσκονται εγκατεστημένες σε συγκεκριμένους δήμους των περιφερειών Lazio, Umbria, Marche και Abruzzo που επλήγησαν από τους σεισμούς του 2009 και του 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 407 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων (συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ) και δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο (συνολικού προϋπολογισμού 107 εκατομμυρίων ευρώ), εκ των οποίων 320 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται να διατεθούν για τη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων και 87 εκατομμύρια ευρώ για περιορισμένα ποσά ενίσχυσης. Σκοπός του μέτρου είναι να παρασχεθεί στήριξη στις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους δήμους που έπληξαν οι σεισμοί του 2009 και του 2016 και να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων εκ μέρους τους σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία (και όχι χρηματοοικονομικές επενδύσεις), σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.

Επισημαίνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο που θα χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου, ενώ το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο που θα χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας δεν θα υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο ιταλικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.13 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού και το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103316 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_4863
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.