Αγγλικά

27/07/2022 Έγκριση γερμανικού μέτρου ενίσχυσης της Deutsche Bahn λόγω κορωνοϊού – SA.100322

Η Επιτροπή ενέκρινε, με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, γερμανική ad hoc ενίσχυση υπέρ της Deutsche Bahn AG για τις ζημίες που υπέστησαν οι θυγατρικές της DB Netz AG, DB Energie GmbH και DB Station&Service AG λόγω κορωνοϊού
Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο ad hoc ενίσχυσης, ύψους 215 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με σκοπό την αποζημίωση της Deutsche Bahn για τις ζημίες που υπέστησαν οι θυγατρικές της DB Netz AG, DB Energie GmbH και DB Station&Service AG λόγω του κορωνοϊού και των συνεπακόλουθων ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν μεταξύ 16 Μαρτίου και 31 Μαΐου 2020. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου στην Deutsche Bahn.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το γερμανικό μέτρο είναι κατάλληλο και αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις ζημίες της Deutsche Bahn και των θυγατρικών της που συνδέονται άμεσα με την πανδημία και τους συνεπακόλουθους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς και ότι είναι αναλογικό, αφού η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, καθώς το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού δεν καλύπτει μέτρα αποζημίωσης των επιχειρήσεων.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.100322 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4726
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.