Αγγλικά

30/06/2022 Εύρος απόδειξης ενεργητικής νομιμοποίησης για προσφυγή ακύρωσης – ΔΕΕ C-99/21 P

Για την παραδεκτή άσκηση προσφυγής ακύρωσης κατά απόφασης της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται ένα εθνικό μέτρο ενίσχυσης, αρκεί ο προσφεύγων να εκθέτει κατά τρόπο πειστικό το ενδεχόμενο να περιέλθει εκ πρώτης άποψης σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού, χωρίς να απαιτείται να αποδείξει επακριβώς το εύρος της νόθευσης του ανταγωνισμού, ώστε να πληρούται η προϋπόθεση του άμεσου επηρεασμού του από την απόφαση της Επιτροπής
Η Δανία θέσπισε έναν νόμο με τον οποίο καθιερώθηκε κλιμακωτό σύστημα, με προοδευτικώς μειούμενα τέλη για επεξεργασία λυμάτων, το οποίο προέβλεπε τέλος ανά κυβικό μέτρο συναρτώμενο προς τον όγκο των διατιθέμενων λυμάτων. Πριν θεσπισθεί ο νόμος αυτός, ίσχυε ένα ενιαίο τέλος ανά κυβικό μέτρο νερού για όλους τους καταναλωτές νερού που συνδέονταν με την ίδια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας και κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Danske Slagtermestre, επαγγελματική ένωση που εκπροσωπεί μικρά σφαγεία, χονδρεμπόρους, κρεοπωλεία και μεταποιητικές επιχειρήσεις, υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή με την οποία υποστήριξε ότι η Δανία, θεσπίζοντας τον επίμαχο νόμο, χορήγησε κρατική ενίσχυση στα μεγάλα σφαγεία με τη μορφή μείωσης των εισφορών τους για την επεξεργασία λυμάτων. Η Επιτροπή έκρινε ότι το νέο καθεστώς τελών δεν παρείχε κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και, ότι συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα κρατικών ενισχύσεων (SA.37433/2018).

Κατά της απόφασης αυτής η Danske Slagtermestre προσέφυγε ενώπιον του ΓεΔΕΕ (T‑486/18), το οποίο απέρριψε την αίτησή της ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης, καθώς διαπίστωσε ότι αυτή δεν απέδειξε με τρόπο πειστικό ότι η απόφαση της Επιτροπής την επηρέαζε άμεσα, δηλαδή ότι μπορούσε να περιαγάγει τα μέλη της ή κάποια από αυτά σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού, κατ’ εφαρμογήν των κριτηρίων που έχει καθορίσει το ΔΕΕ στην απόφαση Montessori ως προς την ενεργητική νομιμοποίηση των τρίτων (C‑622/16 P έως C‑624/16 P). Ειδικότερα, το ΓεΔΕΕ απαίτησε από την Danske Slagtermestre να αποδείξει επακριβώς ποια αντίθετα προς τον ανταγωνισμό αποτελέσματα παρήγαγε το επίμαχο εθνικό μέτρο και, κατά συνέπεια, η επίμαχη απόφαση, βάσει της οποίας επιτρέπεται στο οικείο κράτος μέλος να εφαρμόσει το μέτρο.

Η Danske Slagtermestre, θεωρώντας πως το ΓεΔΕΕ έσφαλε απορρίπτοντας την προσφυγή της για τυπικούς λόγους, άσκησε αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΔΕΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι το ΓεΔΕΕ εξάρτησε τη συνδρομή της προϋπόθεσης περί άμεσου επηρεασμού από απαίτηση που υπερβαίνει την ερμηνεία του ΔΕΕ σχετικά με την προϋπόθεση αυτή στην απόφαση Montessori. Βάσει της τελευταίας απόφασης αρκεί το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία να εκθέτει κατά τρόπο πειστικό το ενδεχόμενο να περιέλθει σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού. Κατά το ΔΕΕ, η εξέταση του ζητήματος του άμεσου επηρεασμού δεν πρέπει να στηρίζεται σε ενδελεχή ανάλυση των σχέσεων ανταγωνισμού στην επίμαχη αγορά, που να παρέχει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί επακριβώς το εύρος της νόθευσης του ανταγωνισμού, αλλά σε μια εκ πρώτης όψεως εκτίμηση του κινδύνου που ενέχει η απόφαση της Επιτροπής να περιαγάγει σε μειονεκτική θέση από άποψη ανταγωνισμού τον τρίτο, όπως είναι εν προκειμένω η αναιρεσείουσα ή ορισμένα μέλη αυτής.

Ως εκ τούτου, το ΔΕΕ αναίρεσε την απόφαση του ΓεΔΕΕ και ανέπεμψε την υπόθεση σε αυτό, προκειμένου το τελευταίο να αποφανθεί επί της ουσίας της προσφυγής ακύρωσης της Danske Slagtermestre.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261925&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1118971
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.