Αγγλικά

08/06/2022 Ενίσχυση η εξαίρεση από φορολόγηση κερδών ομίλων στο ΗΒ – Τ-363/19 & Τ-456/19

Ένα σύνολο ειδικών φορολογικών κανόνων, όπως είναι η φορολόγηση των κερδών μιας Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρίας, μπορεί να αποτελέσει το σύστημα αναφοράς. εφόσον βασίζεται σε μια ξεχωριστή λογική από αυτήν του γενικού φορολογικού συστήματος και μπορεί να αποσπαστεί από αυτό, είτε εισάγοντας εξαίρεση από αυτό είτε λειτουργώντας ως προέκτασή του
Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία περί φορολογίας εταιρειών, οι εταιρείες φορολογούνται επί των κερδών που προκύπτουν από δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο (στο εξής: ΗΒ). Αυτό ισχύει για ημεδαπές εταιρείες του ΗΒ και για μη ημεδαπές εταιρείες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο ΗΒ μέσω μόνιμης εγκατάστασης στο ΗΒ. Ωστόσο, στις εταιρίες αυτές επιβάλλεται η λεγόμενη επιβάρυνση ΕΑΕ επί των κερδών μιας Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρίας (στο εξής: ΕΑΕ), κατόπιν αφαιρέσεως του ποσού του φόρου που καταβλήθηκε στη χώρα όπου έχει την έδρα της η ΕΑΕ, καθώς θεωρείται ότι ορισμένα κέρδη των ΕΑΕ τα οποία, σύμφωνα με την αρχή της εδαφικότητας, δεν θα φορολογούνταν στο ΗΒ, έχουν εκτραπεί τεχνητά από αυτό και, άρα, πρέπει να φορολογηθούν στο ΗΒ.

Μεταξύ 2013 και 2018, στο ΗΒ προβλέφθηκε η εν μέρει (σε ποσοστό 75%) ή πλήρης απαλλαγή από την επιβάρυνση ΕΑΕ για ημεδαπές εταιρείες του ΗΒ όσον αφορά τα έσοδα μιας υπεράκτιας θυγατρικής εταιρίες που προέρχονται από άλλη αλλοδαπή εταιρία του ομίλου, ακόμη και εάν αυτά σχετίζονται με δραστηριότητες που γίνονται στο ΗΒ ή εάν το κεφάλαιο που χρησιμοποιείται είναι συνδεδεμένο με το ΗΒ. Ως εκ τούτου, μια πολυεθνική που δραστηριοποιείται στο ΗΒ κάνοντας χρήση αυτής της εξαίρεσης μπορούσε να παρέχει χρηματοδότηση (ενοδοομιλικό δάνειο) σε μια αλλοδαπή εταιρία του ομίλου μέσω μιας υπεράκτιας θυγατρικής, πληρώνοντας ελάχιστο ή καθόλου φόρο επί των κερδών από αυτές τις συναλλαγές.

Το 2017, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας, κατά την οποία διαπίστωσε ότι, όταν η χρηματοδότηση εσόδων από ξένη εταιρία του ομίλου, που διοχετεύεται μέσω υπεράκτιας θυγατρικής, δεν προέρχεται από κεφάλαια συνδεδεμένα με το ΗΒ ούτε σχετίζεται με δραστηριότητες στο ΗΒ που εμπλέκονται στη δημιουργία χρηματοοικονομικών κερδών, η εξαίρεση από την επιβάρυνση ΕΑΕ είναι δικαιολογημένη και δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Αντίθετα, όταν τα έσοδα αυτά προέρχονται από δραστηριότητες στο ΗΒ, η εξαίρεση αυτή δεν δικαιολογείται και συνιστά κρατική ενίσχυση. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε ότι οι πολυεθνικές που διεκδικούσαν την απαλλαγή από την καταβολή της επιβάρυνσης ΕΑΕ, ενώ πληρούσαν το «τέστ δραστηριοτήτων του ΗΒ», έτυχαν αδικαιολόγητης προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης που συνιστά παράνομη και μη συμβατή κρατική ενίσχυση και διέταξε το ΗΒ να ανακτήσει όλες τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του επίμαχου καθεστώτος (SA.44896/2019). Το ΗΒ και η βρετανική εταιρία παραγωγής οπτικουαστικών έργων ITV που ανήκει σε όμιλο εταιριών προσέφυγαν ενώπιον του ΓεΔΕΕ, προκειμένου να ακυρώσουν την απόφαση της Επιτροπής λόγω πρόδηλης πλάνης ως προς τον χαρακτηρισμό του επίμαχου μέτρου ως κρατικής ενίσχυσης.

Το ΓεΔΕΕ σημείωσε, καταρχάς, ότι το γενικό φορολογικό σύστημα του ΗΒ βασίζεται στην αρχή της εδαφικότητας, βάσει της οποίας φορολογούνται μόνο τα κέρδη που προέρχονται από εταιρίες με έδρα στο ΗΒ ή από αλλοδαπές εταιρίες που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στο ΗΒ. Από την άλλη πλευρά, το σύστημα φορολόγησης των ΕΑΕ επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να φορολογεί ορισμένα κέρδη από ΕΑΕ, τα οποία, εάν ακολουθούνταν η αρχή της εδαφικότητας, δεν θα φορολογούνταν κανονικά στο ΗΒ. Με βάση αυτά, το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι οι κανόνες για τις ΕΑΕ βασίζονται σε μια ξεχωριστή λογική και μπορούν να αποσπαστούν από το γενικό σύστημα φορολόγησης των εταιριών, χωρίς να συνιστούν εξαίρεση από το γενικό φορολογικό σύστημα, δεδομένου ότι μπορούν να θεωρηθούν ως προέκτασή του. Περαιτέρω, το ΓεΔΕΕ επισήμανε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη φορολογική βάση, τα φορολογούμενα πρόσωπα, τη φορολογητέα ύλη και τον φορολογικό συντελεστή σε σχέση με την επιβάρυνση ΕΑΕ, πρόκειται για ένα χωριστό σύνολο κανόνων το οποίο αποτελεί στην υπό κρίση περίπτωση το σύστημα αναφοράς για τον έλεγχο της επίμαχης εξαίρεσης. Το ΓεΔΕΕ διαπίστωσε ότι η επίμαχη εξαίρεση επέτρεπε σε μια εταιρία εγκατεστημένη στο ΗΒ, η οποία υπόκειτο στην επιβάρυνση ΕΑΕ να ζητήσει να μειωθεί ο φόρος αυτός (ή να εξαιρεθεί πλήρως από αυτόν) στο 25% των κερδών χρηματοδότησης μη εμπορικών συναλλαγών των ΕΑΕ, τα οποία θα έπρεπε να έχουν φορολογηθεί στο ΗΒ, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι επιβαρύνσεις που κανονικά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της ημεδαπής εταιρίας που φορολογείται στο ΗΒ και, άρα, αυτή, πράγματι, επωφελείται από παράνομη και μη συμβατή κρατική ενίσχυση.

Βάσει των ανωτέρω, το ΓεΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής και καταδίκασε το ΗΒ και την εταιρία ITV στα δικαστικά έξοδα.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-363/19
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.