Αγγλικά

18/05/2022 Νόμιμη η ενίσχυση διάσωσης στην αεροπορική εταιρία Condor – ΓεΔΕΕ Τ-577/20

Μια επιχείρηση δικαιούται να λάβει ενίσχυση διάσωσης, όταν υπάρχει κίνδυνος διαταραχής στην παροχή σημαντικής υπηρεσίας που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη, βάσει του σημείου 44β των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014, χωρίς να απαιτείται επιπλέον η επιχείρηση αυτή να διαδραματίζει βασικό συστημικό ρόλο στην οικονομία του οικείου κράτους μέλους ή να είναι επιφορτισμένη με ΥΓΟΣ
Η αεροπορική εταιρία Condor Flugdienst GmbH (στο εξής: Condor), η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορα γερμανικά αεροδρόμια, υπέβαλε αίτηση για την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας λόγω της θέσης του ομίλου Thomas Cook, στον οποίο ανήκε κατά ποσοστό 100%, σε εκκαθάριση. Την ίδια ημέρα, η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρο ενίσχυσης για τη διάσωση της Condor, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση των αερομεταφορών που διεξήγε η Condor και η διατήρηση των θέσεων εργασίας, μέχρι την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της και τη μεταβίβασή της.

Η Επιτροπή αποφάσισε, χωρίς να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας ότι το κοινοποιηθέν μέτρο αποτελούσε συμβατή κρατική ενίσχυση βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 (SA.55394/2019). Κατά αυτής της απόφασης προσέφυγε ενώπιον του ΓεΔΕΕ η αεροπορική εταιρία Ryanair, αμφισβητώντας την ορθή εφαρμογή εκ μέρους της Επιτροπής των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 στην υπό κρίση περίπτωση, στο μέτρο που η Condor δεν έπρεπε να θεωρηθεί επιλέξιμη να λάβει τέτοια ενίσχυση.

Ειδικότερα, η Ryanair υποστήριξε ότι, επειδή η Condor ανήκει σε επιχειρηματικό όμιλο δεν δικαιούται να λάβει ενίσχυση διάσωσης, σύμφωνα με το σημείο 22 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014. Το ΓεΔΕΕ, επισήμανε σχετικά ότι σκοπός της διάταξης αυτής είναι να εμποδίσει έναν όμιλο επιχειρήσεων να μεταβιβάσει το κόστος, τα χρέη ή τις υποχρεώσεις του σε μια οντότητα του ομίλου, καθιστώντας την επιλέξιμη για ενίσχυση διάσωσης, γεγονός που δεν ισχύει εν προκειμένω, καθώς, όπως αποδείχθηκε, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Condor είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, του πολύ υψηλού χρέους που προέρχεται από εξαγορές και λειτουργικές ζημίες της, αδύναμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη βρετανική αγορά που επιβαρύνθηκαν από τις συζητήσεις για το Brexit, αρνητική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης για την αναδιάρθρωση του ομίλου και διαρθρωτικά ελλείμματα στην οργάνωση του ομίλου. Επομένως, το ΓεΔΕΕ διαπίστωσε πως πρόκειται για εγγενείς οικονομικές δυσκολίες που δεν είναι αποτέλεσμα αυθαίρετης κατανομής του κόστους εντός του ομίλου και, συνεπώς, ορθώς η επιχείρηση αυτή κρίθηκε επιλέξιμη.

Περαιτέρω, η Ryanair αμφισβήτησε και τη δυνατότητα εφαρμογής εν προκειμένω του σημείου 44β των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 περί χορήγησης ενίσχυσης διάσωσης, όταν διαγράφεται κίνδυνος διαταραχής στην παροχή σημαντικής υπηρεσίας που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί. Όσον αφορά την ερμηνεία του όρου «σημαντική υπηρεσία», το ΓεΔΕΕ διευκρίνισε πως δεν απαιτείται η επιχείρηση που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία ούτε να διαδραματίζει βασικό συστημικό ρόλο στην οικονομία μιας περιφέρειας του οικείου κράτους μέλους ούτε να είναι επιφορτισμένη με ΥΓΟΣ. Αρκεί η υπηρεσία αυτή να είναι δύσκολο (και όχι αδύνατο) να αντικατασταθεί από άλλη. Συνεπώς, το ΓεΔΕΕ έκρινε ότι, λαμβάνοντας υπόψη στην υπό κρίση περίπτωση την αδυναμία διασφάλισης εντός σύντομου χρονικού διαστήματος του άμεσου επαναπατρισμού μεγάλου αριθμού επιβατών της Condor προς πολλούς διαφορετικούς προορισμούς με επιμέλεια άλλης αεροπορικής εταιρίας, η Επιτροπή ορθώς διαπίστωσε ότι η έξοδος της Condor από την αγορά ήταν πιθανό να προκαλέσει μείζονες ανεπάρκειες σε αυτήν.

Βάσει των ανωτέρω, το ΓεΔΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Ryanair και επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=EA79FB11A730AB7A386200681CD5435D?text=&docid=259541&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1907640
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.