Αγγλικά

18/05/2022 Μη συμβατή ενίσχυση στην Adriatica λόγω συμμετοχής σε καρτέλ – ΓεΔΕΕ Τ-601/20

Υπάρχει σαφής αντίφαση μεταξύ του στόχου που επιδιώκει μία σύμπραξη (καρτέλ), όπως είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εφαρμοζόμενων τιμών στους καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της αγοράς, και του στόχου που επιδιώκει η αποζημίωση ΥΓΟΣ, δηλαδή να διατηρηθούν οι τιμές προσβάσιμες στους χρήστες της σχετικής δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, η ύπαρξη σύμπραξης μπορεί να επηρεάσει το ύψος της αποζημίωσης ΥΓΟΣ και να την καταστήσει μη συμβατή κρατική ενίσχυση
Κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, η Επιτροπή εξέτασε μια σειρά από μέτρα που θέσπισε η Ιταλία υπέρ του ομίλου Tirrenia για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας θαλάσσιων μεταφορών. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένα από αυτά δεν συνιστούσαν κρατική ενίσχυση, επειδή πληρούνταν τα κριτήρια Altmark, ενώ ορισμένα άλλα έκρινε ότι συνιστούσαν παράνομες και μη συμβατές κρατικές ενισχύσεις που έπρεπε να ανακτηθούν, επειδή παραβίαζαν το άρθρο 101 ΣΛΕΕ που απαγορεύει τις περιοριστικές συμφωνίες και τις εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Adriatica, μια από τις θυγατρικές εταιρίες της Tirrenia, είχε συμμετάσχει σε σύμπραξη (καρτέλ) με στόχο τον καθορισμό των τιμών για τη μεταφορά εμπορικών οχημάτων στη γραμμή Μπρίντιζι/Κέρκυρα/Ηγουμενίτσα/Πάτρα, κατά παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, παρόλο που είχε λάβει αντιστάθμιση ΥΓΟΣ για τη λειτουργία της ίδιας γραμμής. Κατά της απόφασης αυτής προσέφυγε η Tirrenia ενώπιον του ΓεΔΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε με ποιον τρόπο η συμμετοχή της Adriatica σε σύμπραξη κατέστησε την αποζημίωση που έλαβε για το πρόσθετο κόστος της υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας μη συμβατή ενίσχυση.

Το ΓεΔΕΕ σημείωσε ότι η Επιτροπή δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το επίμαχο μέτρο ήταν ασυμβίβαστο μόνον για τον λόγο ότι οι ειδικότερες προβλέψεις αυτού ήταν αντίθετοι με άλλες διατάξεις της ΣΛΕΕ, αντιθέτως απλώς αναφέρθηκε στον αντίκτυπο που είχε η συμμετοχή της Adriatica στο καρτέλ στην αποζημίωση που της χορηγήθηκε για την παροχή της ΥΓΟΣ, δεδομένου ότι χωρίς αυτήν την αποζημίωση η Adriatica δεν θα μπορούσε να συμμετέχει στη σύμπραξη. Συνεπώς, η απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε στο γεγονός ότι υπάρχει σαφής αντίφαση μεταξύ του στόχου που επιδιώκει η σύμπραξη, που είναι, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εφαρμοζόμενων τιμών στους καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της αγοράς, και του στόχου που επιδιώκουν οι επιμέρους υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που ανατέθηκαν στην Adriatica να διατηρηθούν οι τιμές προσβάσιμες στους χρήστες της σχετικής δημόσιας υπηρεσίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η συμμετοχή της Adriatica σε καρτέλ τιμών, κατά παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, μπορούσε να επηρεάσει το ποσό της αποζημίωσης που έλαβε αυτή για την παροχή της ΥΓΟΣ.

Βάσει των ανωτέρω, το ΓεΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής και καταδίκασε την Tirrenia στα δικαστικά έξοδα.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-601/20
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.