Αγγλικά

22/06/2022 Νόμιμο το μέτρο ανακεφαλαιοποίησης της Finnair λόγω κορωνοϊού – ΓεΔΕΕ T-657/20

Το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού εγκρίθηκε κάτω από εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες, οπότε δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη. Συνεπώς, η Επιτροπή νόμιμα παρέκκλινε από τις προβλέψεις του σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να λάβει υπόψη της τις ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτήριζαν ορισμένα μέτρα, όπως το φινλανδικό μέτρο ανακεφαλαιοποίησης της Finnair
Η Φινλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα μέτρο ανακεφαλαιοποίησης της φινλανδικής αεροπορικής εταιρίας Finnair, προκειμένου να εξασφαλίσει τη ρευστότητά της στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της, δεδομένου ότι η εν λόγω εταιρία αποτελεί τον κύριο πάροχο αερομεταφορών από και προς τη Φινλανδία. Βάσει του εν λόγω μέτρου, το φινλανδικό κράτος, που κατείχε ήδη πριν την εμφάνιση της πανδημίας το 55,8% των μετοχών της Finnair, έλαβε δικαιώματα εγγραφής για νέες μετοχές αξίας 286 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες μετοχές προσφέρθηκαν στην αγορά, υπό την επιφύλαξη προτίμησης των δικαιωμάτων εγγραφής των υπόλοιπων υφιστάμενων μετόχων της εταιρίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε, χωρίς να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας, ότι το επίμαχο μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ, που είναι συμβατό σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.11 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού, το οποίο βασίζεται στο άρθρο 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ για την άρση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία κράτους μέλους (SA.57410/2020).

Η ανταγωνίστρια αεροπορική εταιρία Ryanair DAC άσκησε προσφυγή ακύρωσης κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του ΓεΔΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η ανακεφαλαιοποίηση της Finnair αφενός μεν δεν αντιμετώπισε επαρκώς τη σοβαρή διαταραχή στην οικονομία της Φινλανδίας (κατ’ άρθρο 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι παρείχε στήριξη μόνο σε μία επιχείρηση, αφετέρου δε, δεν συμμορφωνόταν με όλους τους όρους του Κεφαλαίου 3.11 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού και, συγκεκριμένα, δεν προέβλεπε την έξοδο του κράτους μετά την ανακεφαλαιοποίηση, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Επιτροπή αντιμετώπιζε σοβαρές δυσχέρειας και, συνεπώς, όφειλε να είχε κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας.

Όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ, το ΓεΔΕΕ σημείωσε ότι, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώνει την ύπαρξη σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, μπορεί να επιτραπεί στο κράτος αυτό, εάν πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο, να χορηγήσει κρατική ενίσχυση, με τη μορφή καθεστώτος ενισχύσεων ή ad hoc ενίσχυσης, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της διαταραχής. Δηλαδή, προκειμένου ένα μέτρο ενίσχυσης να βασίζεται εγκύρως στο άρθρο 107 παρ. 3β ΣΛΕΕ, δεν είναι απαραίτητο να μπορεί από μόνο του να επιτύχει την αποκατάσταση της σοβαρής διαταραχής που έχει προκληθεί στο σύνολο της οικονομίας του οικείου κράτους μέλους, αλλά αρκεί να συμβάλει προς τον σκοπό αυτόν.

Αναφορικά με το την εφαρμογή του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού, το ΓεΔΕΕ έλαβε υπόψη του το γεγονός πως αυτό το Πλαίσιο εγκρίθηκε κάτω από εξαιρετικά επείγουσες συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να προβλεφθούν εξαρχής όλα τα μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη. Προκειμένου, μάλιστα, να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της πανδημίας και τα διάφορα είδη μέτρων που σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των επιβλαβών οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, η Επιτροπή τροποποίησε επανειλημμένα το Προσωρινό Πλαίσιο 2020. Το ΓεΔΕΕ διαπίστωσε εν προκειμένω ότι, κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλομένης απόφασης, η Επιτροπή σχεδίαζε ήδη να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου, ώστε να συμπεριλάβει σε αυτό παρόμοια μέτρα ανακεφαλαιοποίησης όπως αυτό στην υπό κρίση υπόθεση. Η εν λόγω τροποποίηση ολοκληρώθηκε, πράγματι, περίπου 20 ημέρες μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Ειδικότερα, το ΓεΔΕΕ επισήμανε ότι το επίμαχο μέτρο παρουσίαζε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία η Επιτροπή δεν είχε προβλέψει κατά την έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου 2020. Πρώτον, το μέτρο αυτό δεν αποσκοπούσε στην αύξηση του μεριδίου που κατείχε το Δημόσιο ως ιστορικός μέτοχος, όπως ήταν η περίπτωση που κάλυπτε το τότε ισχύο Προσωρινό Πλαίσιο, και, δεύτερον, προέβλεπε σημαντική ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 30%, παράγοντας που απουσίαζε, επίσης, από το σχετικό κεφάλαιο του Πλαισίου. Συνεπώς, η μέθοδος ανακεφαλαιοποίησης που σχεδίασε η Φινλανδία είχε ως αποτέλεσμα το ποσό της κρατικής ενίσχυσης να είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που θα ήταν απαραίτητο χωρίς την ιδιωτική συμμετοχή. Ως εκ τούτου, το ΓεΔΕΕ έκρινε πως το γεγονός και μόνον ότι η Επιτροπή παρέκκλινε από την εφαρμογή ορισμένων απαιτήσεων του Προσωρινού Πλαισίου 2020, προκειμένου να λάβει υπόψη τις ειδικές περιστάσεις του επίμαχου μέτρου, δεν αρκεί για να αποδείξει ότι είχε αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα του μέτρου, ώστε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΓεΔΕΕ επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής και απέρριψε την προσφυγή της Ryanair, καταδικάζοντάς τη στα δικαστικά έξοδα.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-657/20
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.