Αγγλικά

10/06/2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για εμπορευματικές μεταφορές – SA.101273

Η Επιτροπή ενέκρινε ιταλικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, για την ενθάρρυνση των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εξοπλισμού χειρισμού που χρησιμοποιείται σε διατροπικούς λιμένες και τερματικούς σταθμούς.

Το μέτρο αφορά όλους τους φορείς εκμετάλλευσης διατροπικών λιμένων και τερματικών σταθμών στην Ιταλία που αποτελούν μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (δίκτυο «ΔΕΔ-Μ») ή έχουν υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση για την ένταξή τους σε αυτό. Το καθεστώς θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το επίμαχο καθεστώς αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου της Ιταλίας για συμπληρωματικές επενδύσεις βάσει του ιταλικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με εθνικούς πόρους και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του διατροπικού εξοπλισμού (όπως είναι οι γερανογέφυρες ειδικού τύπου εκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων και τα οχήματα στοίβαξης και ελιγμών) σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς, προκειμένου οι εμπορευματικές μεταφορές να μετατοπιστούν από το οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο αποτελεί πιο πράσινο τρόπο μεταφοράς.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι απαραίτητο και αναλογικό για τη στήριξη των συνδυασμένων μεταφορών και για την προώθηση της χρήσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες είναι λιγότερο ρυπογόνες από τις οδικές και μειώνουν την οδική συμφόρηση. Συνεπώς, έκρινε ότι το μέτρο θα είναι επωφελές τόσο για το περιβάλλον όσο και για την κινητικότητα. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου, καθώς οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις ίδιες επενδύσεις ελλείψει της δημόσιας στήριξης.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο θα συμβάλει στον συντονισμό των μεταφορών και θα διευκολύνει τη μετατόπιση των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο βάσει του άρθρου 93 ΣΛΕΕ.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.101273 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/mex_22_3542
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.