Αγγλικά

16/05/2022 Έγκριση σουηδικού καθεστώτος για μετανάστες και χρόνια ανέργους – SA.100209

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία 2009, σουηδικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 404 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει τους χρόνια ανέργους και τους μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας
Η Σουδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς αποζημίωσης για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και τους μακροχρόνια ανέργους, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη σουηδική αγορά εργασίας.

Οι ειδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τις λεγόμενες θέσεις «εισόδου στην εργασία» μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και εργοδοτικών οργανώσεων θα καθορίζουν μισθούς χαμηλότερους από τον κατώτατο μισθό που ισχύει βάσει των τακτικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο μηνιαίος μισθός για μια θέση πλήρους απασχόλησης θα είναι περίπου 605 ευρώ (6.392 SEK), ενώ σύμφωνα με τις τακτικές συλλογικές συμβάσεις φτάνει περίπου τα 1.320 με 1.885 ευρώ (14.000 - 20.000 SEK).

Σύμφωνα με το καθεστώς, η ενίσχυση θα καταβάλλεται απευθείας στον εργαζόμενο, συμπληρώνοντας τον μισθό που θα λαμβάνει βάσει των ειδικών συλλογικών συμβάσεων, έτσι ώστε το τελικό του εισόδημα να αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό που καθορίζεται με την ισχύουσα τακτική συλλογική σύμβαση. Επιπλέον, οι εν λόγω εργαζόμενοι θα λάβουν σύνταξη γήρατος με τη μορφή κρατικής εισφοράς ίσης με το 10,21% της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, οι συμβάσεις εργασίας θα έχουν μέγιστη διάρκεια 24 μηνών και θα πρέπει να οδηγούν σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Η Σουηδία θα θεσπίσει μηχανισμούς, ώστε να διασφαλισθεί ότι το εν λόγω καθεστώς δεν θα χρησιμοποιηθεί από τους εργοδότες προς τον σκοπό μείωσης των εργοδοτικών τους δαπανών και ως μέσο αντικατάστασης των κανονικών συμβάσεων εργασίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

α) το καθεστώς είναι απαραίτητο και κατάλληλο για την παροχή κινήτρων στους εργοδότες να προσλαμβάνουν νεοαφιχθέντες μετανάστες και μακροχρόνια ανέργους,

β) η ενίσχυση είναι αναλογική, παρόλο που το καθεστώς επιτρέπει εντάσεις ενίσχυσης έως και 66% των επιλέξιμων δαπανών (δηλαδή άνω του 50% που τίθεται ως όριο στην Ανακοίνωση για την απασχόληση 2009), καθώς η Επιτροπή θεώρησε ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι εντάσεις θα βείσκονται κοντά στο 50%. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης προκύπτουν από ευρείες διαπραγματεύσεις μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων εργοδοτών σχετικά με το σωστό επίπεδο μισθών για τις θέσεις «εισόδου στην εργασία»,

γ) το μέτρο θα έχει σημαντικές θετικές κοινωνικές επιπτώσεις, όπως η βελτίωση της απασχολησιμότητας και η ένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, χωρίς να προκαλούνται αδικαιολόγητες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην ΕΕ.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο σύμφωνα με την Ανακοίνωση για την απασχόληση εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία 2009.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.100209 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3041
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.