Αγγλικά

10/05/2022 Έγκριση ισπανικού μέτρου για μεταφορείς λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102613

Η Επιτροπή ενέκρινε ισπανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη ιδιωτικών εταιριών οδικών μεταφορών, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)
Η Ισπανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 125 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω της κρίσης που δημιουργήθηκε από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το μέτρο αφορά ενεργοβόρες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους και νομικής μορφής που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία και λειτουργούσαν το 2021 και εξακολουθούν να είναι ενεργές κατά τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης στους τομείς: α) της παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού, β) της κατασκευής τεχνητών ινών, γ) της κατασκευής γυαλιού και προϊόντων γυαλιού, δ) της κατασκευής πυρίμαχων προϊόντων και ε) της κατασκευής οικοδομικών υλικών από πηλό.

Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί, όπως έχει δηλωθεί στο ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία υιοθέτησης της σχετικής εθνικής νομοθετικής διάταξης. Εάν ο δικαιούχος δεν έχει εργαζομένους, η ενίσχυση συνίσταται σε ποσό που αντιστοιχεί σε έναν εργαζόμενο. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με εκτιμώμενη αύξηση της έντασης αερίου χαμηλότερη από 12% (NACE 17.1, 20.6 και 23.1), το ποσό της ενίσχυσης ανά εργαζόμενο ανά επιχείρηση ισούται με 2.600 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με εκτιμώμενη αύξηση της έντασης του αερίου τουλάχιστον 12% (NACE 23.2 και 23.3), το ποσό της ενίσχυσης ανά εργαζόμενο ανά επιχείρηση ισούται με 5.000 ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση βάσει του καθεστώτος δεν θα υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ανά δικαιούχο και θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102613 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202225/SA_102613_A03D5C81-0000-CD68-9B41-26C2EABFD73C_56_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.