Αγγλικά

21/06/2022 Έγκριση κυπριακού μέτρου αναστολής πληρωμών του ΦΠΑ λόγω κορωνοϊού – SA.102435

Η Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.9)
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων με τη μορφή αναστολής της καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία όσον αφορά τις φορολογικές περιόδους που έληγαν στις 31 Μαρτίου 2021, στις 30 Απριλίου 2021 και στις 31 Μαΐου 2021. Πιο συγκεκριμένα, το κοινοποιηθέν μέτρο απαλλάσσει από τους κανονικά επιβαλλόμενους τόκους και πρόστιμα, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ σε σχέση με αυτές τις φορολογικές περιόδους, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι οι σχετικές φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ και οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν από τις 10 Μαΐου 2021 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2021 το αργότερο.

Στόχος του καθεστώτος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την πανδημία.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.9 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102453 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202227/SA_102435_C0039681-0000-CB61-9ACE-4A88B6057465_33_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.