Αγγλικά

10/05/2022 Έγκριση επαναθέσπισης ιρλανδικού μέτρου για αλιείς λόγω Brexit – SA.102242

Η Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 2014, ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα λόγω του Brexit
Το 2021, η Ιρλανδία θέσπισε, στο πλαίσιο του Brexit και κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής, ένα καθεστώς ενισχύσεων προς αλιείς (SA.64035), το οποίο τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 (SA.100045). Το καθεστώς αυτό είχε προϋπολογισμό 12,5 εκατομμύρια ευρώ και έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η Ιρλανδία κοινοποίησε στην Επιτροπή την επαναθέσπιση του εν λόγω καθεστώτος, αυξάνοντας τον αρχικό προϋπολογισμό του κατά 25 εκατομμύρια ευρώ και ορίζοντας νέα διάρκεια ισχύος έως τις 31 Οκτωβρίου 2022. Δικαιούχοι του μέτρου παραμένουν, όπως στο αρχικό καθεστώς, τα σκάφη που είναι νηολογημένα στην Ιρλανδία και υποχρεώνονται να διακόψουν προσωρινά τις αλιευτικές τους δραστηριότητες λόγω του Brexit.

Βάσει του επίμαχου καθεστώτος, θα χορηγηθούν άμεσες επιχορηγήσεις για την κάλυψη των ζημιών των δικαιούχων που προκαλούνται λόγω της προσωρινής παύσης της δραστηριότητάς τους. Η επιχορήγηση θα μεταφερθεί εν μέρει στο πλήρωμα των σκαφών. Κάθε επιλέξιμο σκάφος θα δικαιούται ενίσχυση για έως και δύο μήνες κατά την περίοδο μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2022. Το μέτρο σχεδιάζεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Αποθεματικού Προσαρμογής στο Brexit (Brexit Adjustment Reserve), που δημιουργήθηκε για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του Brexit, με την επιφύλαξη έγκρισης σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τη χρηματοδότηση από το εν λόγω μέσο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το εκ νέου θεσπιζόμενο καθεστώς παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και, συνεπώς, το ενέκρινε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 2014.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102242 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_2975
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.