Αγγλικά

16/06/2022 Έγκριση μέτρου υπέρ της easyJet κατά την αναδιάρθρωση του ομίλου ΤΑΡ – SA.60165

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του πορτογαλικού μέτρου αναδιάρθρωσης του Ομίλου TAP, ενέκρινε την παραχώρηση θέσεων προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας στην αεροπορική εταιρία easyJet, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014
Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πορτογαλική ενίσχυση αναδιάρθρωσης ύψους 2,55 δισεκατομμυρίων ευρώ υπέρ του Ομίλου TAP, στον οποίο ανήκει και η TAP Air Portugal. Η ενίσχυση εγκρίθηκε βάσει των Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων 2014 υπό τον όρο λήψης μέτρων για τον εξορθολογισμό των εργασιών του Ομίλου TAP, τη μείωση των δαπανών του και τον περιορισμό των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού (SA.60165) με συγκεκριμένα μέτρα, όπως ήταν η υποχρέωση της TAP Air Portugal να μεταφέρει έως και 18 θέσεις προσγείωσης και απογείωσης ανά ημέρα στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας σε άλλον αερομεταφορέα-ανταγωνιστή της κατόπιν επιλογής βάσει διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση έγκρισής του από την Επιτροπή.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ο διαχειριστής παρακολούθησης που ορίστηκε από τον Όμιλο TAP για την ορθή εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στην οποία απάντησαν ορισμένοι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον διαχειριστή παρακολούθησης, αξιολόγησε λεπτομερώς τις προτάσεις που ελήφθησαν σε σχέση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αξιολόγησης και κατάταξης που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2021. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, η Επιτροπή κατέταξε πρώτη την πρόταση της αεροπορικής εταιρίας easyJet για έως και 18 ημερήσιες θέσεις προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, η easyJet έχει πλέον προτεραιότητα να συνάψει με την TAP Air Portugal τη συμφωνία για τη μεταφορά των θέσεων που θα της επιτρέψει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας και να προσφέρει νέες πτήσεις στους καταναλωτές από τις 30 Οκτωβρίου 2022.

Σημειωτέον ότι η easyJet είναι μια ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους με ηγετικές θέσεις στα κύρια αεροδρόμια της Ευρώπης και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, διαθέτοντας στον στόλο της 308 αεροσκάφη τα οποία εκτελούν 927 δρομολόγια σε 34 χώρες και 153 αεροδρόμια.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.60165 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3783
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.