Αγγλικά

08/06/2022 Έγκριση ιταλικού μέτρου για ναυτιλιακές εταιρίες λόγω κορωνοϊού – SA.100553

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, ιταλικό καθεστώς αποζημίωσης μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών λόγω κορωνοϊού
Η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την αποζημίωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών για τις ζημίες που υπέστησαν κατά την περίοδο μεταξύ 10 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020 λόγω του κορωνοϊού και των συνεπακόλουθων ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από τα κράτη.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, θα συγκριθούν τα έσοδά του μεταξύ 10 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2020 με τα μέσα έσοδα που καταγράφηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα της προηγούμενης διετίας.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ιταλικό μέτρο είναι κατάλληλο και αναγκαίο για να αντισταθμίσει τις ζημίες των δικαιούχων που συνδέονται άμεσα με την πανδημία, καθώς και ότι είναι αναλογικό, αφού η προβλεπόμενη αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση των εν λόγω ζημιών.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε το επίμαχο μέτρο βάσει του άρθρου 107 παρ. 2β ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού δεν καλύπτει μέτρα αποζημίωσης των επιχειρήσεων.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.100553 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3562
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.