Αγγλικά

07/06/2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για αγροτικές περιοχές λόγω κορωνοϊού – SA.103035

H Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας σε μικρές αστικές και αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.2)
Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 606 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε μικρές αστικές και αγροτικές περιοχές και των οποίων η λειτουργία έχει επηρεαστεί αρνητικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της βιομηχανίας τροφίμων. Βάσει του επίμαχου καθεστώτος, οι επιλέξιμοι δικαιούχοι δικαιούνται να λάβουν: (α) εγγυήσεις που καλύπτουν έως και το 90% του ποσού του δανείου για την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη στήριξη των τρεχουσών δραστηριοτήτων τους, και (β) άμεσες επιχορηγήσεις που καλύπτουν το πλήρες ποσό των αμοιβών κινδύνου και διαχείρισης για ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης που αναφέρεται στο στοιχείο (α), τους εφαρμοστέους τόκους, καθώς και ένα μη επιστρεπτέο στοιχείο που ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 10% της ονομαστικής αξίας του δανείου. Επισημαίνεται ότι η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης θα είναι 6 έτη.

Στόχος του καθεστώτος είναι να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες ρευστότητας των επιλέξιμων δικαιούχων και να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και μετά το πέρας αυτής. Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και εγγυήσεων για επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, το ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τις 290.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις 345.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς. Στο πλαίσιο και των δύο υπομέτρων, οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με τα Κεφάλαια 3.1 και 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.103035 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/mex_22_3531
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.