Αγγλικά

03/06/2022 Έγκριση ρουμανικού μέτρου για κατασκευαστικές ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.102830

H Επιτροπή ενέκρινε ρουμανικό καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1 και 3.2)
Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού, συνολικού προϋπολογισμού 605 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη, αφενός, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και έχουν πληγεί άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού, αφετέρου δε, κατασκευαστικών έργων μικρής κλίμακας εδαφικών διοικητικών οντοτήτων.

Στόχος του καθεστώτος είναι η χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η παροχή κινήτρων για επενδύσεις πράσινης ενέργειας και η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα λάβουν τη μορφή:

α) εγγύησης για δάνεια (επενδυτικά και κεφαλαίου κίνησης), η οποία θα καλύπτει έως και το 90% των δανείων, και

β) άμεσων επιχορηγήσεων που θα καλύπτουν την αμοιβή κινδύνου που σχετίζεται με τη χορηγηθείσα κρατική εγγύηση για ολόκληρη την περίοδο ισχύος της εγγύησης, το τέλος διαχείρισης για ολόκληρη την περίοδο διαθεσιμότητας της κρατικής εγγύησης, τους τόκους που οφείλονται από τους δικαιούχους της ενίσχυσης για μέγιστη περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου, και ένα μη επιστρεπτέο στοιχείο που ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο 10% της αξίας της εγγυημένης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του καθεστώτος (μόνο για επενδυτικά δάνεια).

Η συνολική ονομαστική αξία των εγγυήσεων θα ανέρχεται στο ποσό των 505,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για άμεσες επιχορηγήσεις θα ανέρχεται στο ποσό των 100,2 εκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνεται ότι η μέγιστη διάρκεια της εγγύησης θα είναι 6 έτη, ενώ, σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, το ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο. Στο πλαίσιο και των δύο μέτρων, οι ενισχύσεις θα χορηγηθούν το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με τα Κεφάλαια 3.1 και 3.2 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102830 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3531
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.