Αγγλικά

20/05/2022 Έγκριση κυπριακού καθεστώτος για τυροκόμους λόγω κορωνοϊού – SA.102885

H Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων, με σκοπό τη στήριξη των τυροκόμων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 890.000 ευρώ, για τη στήριξη των τυροκομείων λόγω των επιπτώσεων από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται στον τομέα της εστίασης εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και θα καταβληθεί το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2022.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες διαθέτουν άδεια τυροκομίας και, κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, έχουν απόθεμα τουλάχιστον 100.000 κιλών τυριού «χαλούμι». Στους δικαιούχους συγκαταλέγονται, επίσης, και μη τυροκομικές επιχειρήσεις που είχαν στην κατοχή τους τουλάχιστον 100.000 κιλά τυρί χαλούμι, το οποίο παρήχθη από αδειοδοτημένη τυροκομική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

Στόχος του καθεστώτος είναι να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες ρευστότητας των επιλέξιμων δικαιούχων και να εξασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων τους τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και μετά το πέρας αυτής.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102885 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_22_3263
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.