Αγγλικά

16/05/2022 Έγκριση επαναθέσπισης ελληνικού μέτρου για ΜΜΕ λόγω κορωνοϊού – SA.102749

Η Επιτροπή ενέκρινε την επαναθέσπιση και τροποποίηση του εγκεκριμένου ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη στήριξη εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών (SA.63896/2021), σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή την επαναθέσπιση του εγκεκριμένου καθεστώς ενισχύσεων για τη στήριξη των εφημερίδων, περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, το οποίο η Επιτροπή είχε εγκρίνει στις 27 Ιουλίου 2021 (SA.63896). Επρόκειτο για ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, με τη μορφή απαλλαγής των δικαιούχων από την υποχρέωση καταβολής της συνεισφοράς τους στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ). Το εν λόγω καθεστώς τροποποιήθηκε ήδη μία φορά στις 12 Οκτωβρίου 2021 (SA.100006) και έληξε στις 31.12.2021.

Με την επαναθέσπιση του καθεστώτος η Ελλάδα αποφάσισε να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του στους ηλεκτρονικούς παρόχους ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών επίγειων τηλεοπτικών σταθμών.

Ακόμη, η Ελλάδα προέβη στις εξής τροποποιήσεις του προϊσχύσαντος καθεστώτος:

α) τα μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο αυξάνεται στα 2.300.000 ευρώ,

β) ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος αυξάνεται στα 8.500.000 ευρώ,

γ) η μέθοδος υπολογισμού του συνολικού ποσού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριλάβει το 2021 στα έτη βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η συνεισφορά ή η επιστροφή σε σχέση με πληρωμές στον ΕΔΟΕΑΠ. Σύμφωνα με το αρχικό καθεστώς, το ποσό της συνεισφοράς υπολογιζόταν με βάση την περίοδο αναφοράς 2017-2020,

δ) οι ενισχύσεις αναμένεται να καταβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Επισημαίνεται ότι οι υπόλοιποι όροι του υφιστάμενου καθεστώτος παραμένουν αμετάβλητοι.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επιμέρους τροποποιήσεις του εγκεκριμένου καθεστώτος δεν μεταβάλουν την κρίση της για τη συμβατότητά του. Συνεπώς, το επίμαχο μέτρο είναι σύμφωνο με το Κεφάλαιο 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102749 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202221/SA_102749_B05ED280-0800-C120-8652-8D064B6C89A2_30_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.