Αγγλικά

16/05/2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για ιδιωτικές επενδύσεις λόγω κορωνοϊού – SA.101963

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς επενδυτικών ενισχύσεων, με σκοπό τη βιώσιμη ανάκαμψη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο 2020 λόγω κορωνοϊού (Κεφ. 3.13)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την παροχή επενδυτικής στήριξης για τη βιώσιμη ανάκαμψη επιχειρήσεων που επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι ενισχύσεις βάσει του επίμαχου καθεστώτος θα χορηγηθούν με τη μορφή δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία και όχι χρηματοοικονομικές επενδύσεις, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών.

Σκοπός του μέτρου είναι να διευκολυνθεί η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους 5 στρατηγικούς πυλώνες του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιοποίηση, γ) ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω των εξαγωγών, δ) καινοτομία και ε) επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του μέτρου οι εξής δραστηριότητες: α) δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία, β) προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό, γ) τυχερά παίγνια, δ) χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης τους, στ) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής (ΣΕΔΕ) της ΕΕ για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίοι δεν εμφανίζουν δείκτες χαμηλότερους από τους δείκτες αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής, ζ) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, και η) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνολικού προϋπολογισμού του μέτρου και θα καταβληθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση της ενίσχυσης θα συνοδεύεται από αυστηρούς όρους για τον περιορισμό φαινομένων αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων για την αποτροπή του ενδεχομένου παροχής έμμεσης ενίσχυσης υπέρ των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα χορηγούν την κοινοποιηθείσα ενίσχυση στους τελικούς δικαιούχους.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίμαχο ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.13 του Προσωρινού Πλαισίου 2020 λόγω κορωνοϊού.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.101963 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_2703
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.