Αγγλικά

14/06/2022 Έγκριση ελληνικής μεθόδου υπολογισμού προμηθειών κρατικής εγγύησης – SA.102741

Η Επιτροπή ενέκρινε την ελληνική μέθοδο υπολογισμού προμηθειών εγγύησης που χορηγεί το Ελληνικό Δημόσιο για δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις 2008
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή μία προτεινόμενη μεθοδολογία για τον υπολογισμό της κατάλληλης προμήθειας εγγύησης για την παροχή δημόσιων εγγυήσεων για δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις, η οποία θα εφαρμόζεται έως τις 21 Απριλίου 2026. Ο ακρογωνιαίος λίθος της μεθοδολογίας αυτής έγκειται στον προσδιορισμό του πιστωτικού κινδύνου του δανειολήπτη (εκφρασμένου ως πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών του εντός ενός έτους), ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση θα γίνεται με βάση το σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου ICAP, δηλαδή του οίκου αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, κίνδυνος ο οποίος θα μετριάζεται από τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.

Οι εγγυήσεις δεν θα καλύπτουν πάνω από το 80% του ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου και οι ζημίες θα φέρονται αναλογικά από το Δημόσιο ως εγγυητή και το δανειοδότη, με την ίδια αναλογία που ορίζεται στη σύμβαση εγγύησης. Ομοίως, τα καθαρά έσοδα από την ανάκτηση οφειλών, τα προερχόμενα από την αναγκαστική είσπραξη χρεών επί εξασφαλίσεων που παρείχε ο δανειολήπτης, πρέπει να μειώνουν αναλογικά και με τον ίδιο τρόπο τις ζημίες που βαρύνουν τον δανειοδότη και το Δημόσιο ως εγγυητή. Εάν ένα καθεστώς ή μια μεμονωμένη εγγύηση προβλέπουν εγγυήσεις του Δημοσίου που υπερβαίνουν το 80% του δανείου, η Ελλάδα προτίθεται να προβαίνει σε χωριστή κοινοποίηση για τα εν λόγω καθεστώτα, έτσι ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογεί σε απόφασή της την αιτιολόγηση για την εξαίρεση αυτή σε ad hoc βάση.

Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται σε δύο βασικούς παράγοντες, την πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων εκ μέρους του δανειολήπτη σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης της ICAP και το ποσοστό κάλυψης του δανειοδοτικού μηχανισμού (ή της σύμβασης). Η προμήθεια εγγύησης θα συγκρίνεται τόσο με τους σχετικούς δείκτες για συμβάσεις ασφάλισης πιστωτικού κινδύνου όσο και με την αντίληψη του κινδύνου από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Περαιτέρω, για να εξασφαλιστεί ότι δεν παρέχεται ενίσχυση στη δανείστρια τράπεζα ή στον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, καθώς και ότι οι τόκοι, που χρεώνονται στο εν μέρει εγγυημένο δάνειο (συνήθως το 80% του ποσού του ανεξόφλητου ονομαστικού δανείου), δεν είναι υπερβολικοί σε σύγκριση με την προμήθεια εγγύησης, η Ελλάδα θα εφαρμόσει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης που θα συνδέει τα δύο μεγέθη (δηλ. το επιτόκιο και την προμήθεια εγγύησης) για όλα τα δάνεια των οποίων το ονομαστικό ανεξόφλητο υπόλοιπο υπερβαίνει, κατά τη διάρκεια ζωής τους, τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι: i) η μεθοδολογία αυτή διασφαλίζει ότι οι προμήθειες επί των εγγυημένων δανείων είναι ευθυγραμμισμένες με την αγορά· ii) η πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη θα κρίνεται βάσει αναφορών σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας· iii) η προμήθεια θα προσαρμόζεται ανάλογα με την προσφερόμενη εμπράγματη ασφάλιση· iv) η μεθοδολογία αυτή οδηγεί σε προμήθειες εγγύησης οι οποίες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της έκθεσης, θα παραμείνουν κοντά στα μέσα πιστωτικά περιθώρια των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων· και v) η μεθοδολογία αυτή διασφαλίζει ότι οι πιστώτριες τράπεζες δεν θα επωφεληθούν από κρατική εγγύηση. Σημειωτέον ότι οι αρχές εγγυοδοσίας θα επαληθεύουν τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχει το πιστωτικό ίδρυμα για να διασφαλίζουν ότι διενεργήθηκε αποτίμηση, ότι η εξασφάλιση είναι διαθέσιμη ως ασφάλεια και ότι το πιστωτικό ίδρυμα απολαύει πλήρους έννομης προστασίας με προνόμιο πρώτης τάξης σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης.

Συνεπώς, η Επιτροπή ενέκρινε την επίμαχη μέθοδο υπολογισμού σύμφωνα με την Ανακοίνωση για τις εγγυήσεις 2008.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102741 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3704
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.