Αγγλικά

01/06/2022 Έγκριση ελληνικού μέτρου για κτηνοτρόφους λόγω της ουκρανικής κρίσης – SA.102633

Η Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς άμεσων επιχορηγήσεων για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης 2022 λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας (Κεφ. 2.1)
Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το μέτρο αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κτηνοτροφικό τομέα και πλήττονται από την αύξηση του κόστους των εισροών λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης. Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση που θα ανέρχεται σε ποσοστό i) 2% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ το 2021, ή ii) 2% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το 2020, αναλόγως εάν υπόκειντο ή όχι σε ΦΠΑ το 2021.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ότι θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό και το ενέκρινε σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2.1 του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης 2022.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102633 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3062
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.