Αγγλικά

31/05/2022 Παράταση ελληνικού καθεστώτος κουπονιών για υψίρρυθμα δίκτυα – SA.102127

Η Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος ενισχύσεων για τη χορήγηση κουπονιών σύνδεσης σε δίκτυα υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband), με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ
Η Επιτροπή είχε εγκρίνει, αρχικά, ένα ελληνικό καθεστώς κουπονιών για την ανάπτυξη δίκτυων υπερυψηλής ευρυζωνικότητας (Superfast Broadband) με διάρκεια ισχύος έως τις 30.03.2020 (SA.49935/2019) το οποίο, στη συνέχεια, παρατάθηκε έως τις 23.03.2022 (SA.56599/2020).

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα εξάμηνη παράταση του εν λόγω καθεστώτος έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, οπότε θα είναι και η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης των κουπονιών. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές. η παράταση του καθεστώτος είναι απαραίτητη λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή του συστήματος κουπονιών, που οφείλονται αφενός μεν σε τεχνικά και διοικητικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αφετέρου στην πανδημία του κορωνοϊού και στους επακόλουθους περιορισμούς που επιβλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του lockdown, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και οι εταιρίες πολιτικών μηχανικών, περιόρισαν τις υπαίθριες εργασίες τους, γεγονός που επηρέασε την προγραμματισμένη ανάπτυξη νέων υποδομών.

Σημειώνεται ότι το μέτρο του 2019 σχεδιάστηκε για να παρέχει περίπου 139.000 κουπόνια σε τελικούς χρήστες. Ωστόσο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 ενεργοποιήθηκαν μόνο τα 13.552 (που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 10% του αριθμού-στόχου). Καθώς προχωρούσε η εφαρμογή του καθεστώτος, μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2022 είχαν παραγγελθεί από τους παρόχους 91.465 κουπόνια, που αντιστοιχούν σε 32,9 εκατομμύρια ευρώ (δηλαδή περίπου το 65,8% του διαθέσιμου προϋπολογισμού). Κατά τη νέα παράταση του καθεστώτος θα μπορεί να γίνει χρήση του υπόλοιπου προϋπολογισμού (περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ), προσφέροντας κουπόνια σε περίπου 35.000 τελικούς χρήστες.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος για σύντομη διάρκεια δεν έχει αδικαιολόγητες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και το εμπόριο και, επομένως, το καθεστώς εξακολουθεί να παραμένει συμβατό με απευθείας εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 3γ ΣΛΕΕ, στο μέτρο που οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα δεν καλύπτουν συγκεκριμένα μέτρα από την πλευρά της ζήτησης, όπως προγράμματα κουπονιών, με στόχο να δώσουν κίνητρα για την υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών που σχετίζονται με ήδη υπάρχουσες υποδομές.

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με τον αριθμό υπόθεσης SA.102127 (2022) στο Μητρώο Κρατικών Ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού της Επιτροπής, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα περί απορρήτου.

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202223/SA_102127_20A71881-0000-CD64-AD15-D4EAE0D050F9_42_1.pdf
ΕπιστροφήΔηΣΚΕ & αγορά Οδηγός ΜοΚΕ κρατικών ενισχύσεων
      Powered by Softways S.A. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ε.Ε.